Bijzonderheden Statenvergadering 15 februari 2019

18 februari 2019

De laatste reguliere Statenvergadering vóór de Provinciale Statenverkiezingen startte met mondelinge vragen over de zilverzandwinningen in Heerlen en Landgraaf en over ondergrondse buisleidingen voor chemicaliën tussen Helmond en Nieuwstadt. Het Limburgs Parlement nam onder meer het besluit om het in 2018 gestarte initiatief van de Burgertop voort te zetten.

Mondelinge vragen

Ondergrondse buisleidingen voor chemicaliën
De heer Rossel (GroenLinks) stelde vragen over het project voor ondergronds transport van chemicaliën op een tracé van ruim 64 km tussen Nieuwstadt naar Helmond en de onrust en onduidelijkheid die daarover bestaat. De vragen waren gericht op de wijze waarop het college van Gedeputeerde Staten (GS) bezig is met dit project, zoals de zienswijzeprocedure en de toekomstvisie van GS hierover.
In zijn beantwoording lichtte verantwoordelijk gedeputeerde Teunissen het standpunt van het college toe: transport van middelen door buizen heeft op grond van veiligheid de voorkeur boven transport over weg en water. Wat in dit kader van belang is, is de vraag of hiervoor ruimtebeslag nodig is. Voordat welke procedure dan ook gestart kan worden, dient vanuit het betrokken Ministerie duidelijkheid te komen, daarna wordt pas gestart met overleg met Provinciale Staten en met betrokkenen.

Sibelco zilverzandgroeve
GroenLinks (Statenlid Rossel) stelde mede namens PvdD (Statenlid Plusquin) vragen over de Sibelco zilverzandgroeve in Heerlen en Landgraaf. De vragen waren gericht op de stand van zaken met betrekking tot een eventuele verlenging van de concessie en hoe het proces met belangengroeperingen verloopt. Verantwoordelijk gedeputeerde Teunissen gaf aan dat er in goede harmonie met de belangengroeperingen gesproken wordt over de herinrichting en openstelling van het gebied. De ontgrondingsvergunning loopt t/m 2032 en dit staat, aldus de gedeputeerde, niet meer ter discussie.

Evaluatie voortzetting en borging Burgertop Limburg

Het Limburgs Parlement ging met algemene stemmen akkoord met de nadere evaluatie en voortzetting van de Burgertop 2018.
Op 26 november 2018 vond de eerste Burgertop Limburg plaats. De aanleiding daartoe was een Initiatiefvoorstel van Statenlid Berghorst. Op basis van de eerste resultaten, de tussenevaluatie en adviezen van de Raad van Toezicht Burgertop Limburg 2018 namen Provinciale Staten het besluit een budget beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van zes burgerpanels in 2019 en voor onderzoek naar de borging van de Burgertop Limburg voor de komende jaren.
In het debat bleek dat Provinciale Staten het van belang acht dat het onderwerp bestuurlijke vernieuwing in de nieuwe Statenperiode actief wordt opgepakt. Gouverneur Bovens zegde toe deze wens van het Limburgs Parlement ‘mee te nemen’ naar het nieuwe college.
De motie Van de Ven c.s. ‘#Baasvanmorgen’ met als doel om in het kader van bestuurlijke vernieuwing en het betrekken van Limburgers op jonge leeftijd bij het openbaar bestuur, vanaf de komende editie deel te nemen aan #Baasvanmorgen werd met algemene stemmen aanvaard.

Bijdrage in Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC)

Provinciale Staten gingen akkoord om voor de operationele fase van het BSTC onder voorwaarden een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen. BSTC is een samenwerking van (vooralsnog) drie partners: Sitech, TNO en Universiteit Maastricht, ondersteund door de Brightlands Chemelot Campus (BCC), gericht op enerzijds toegepast en fundamenteel onderzoek naar opties voor een klimaat neutrale chemische (proces)industrie en anderzijds de ontwikkeling en demonstratie van deze opties.

Bijdrage in programma Brightlands Techruption

Provinciale Staten stemden in met een bijdrage van € 1 miljoen voor het programma Brightlands Techruption. Dit programma is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus vooral door het leggen van verbindingen met het bedrijfsleven (MKB) en kennisinstellingen. Tevens biedt het programma voor studenten de mogelijkheid om makkelijk in contact te komen met het lokale MKB en met corporaties die op de Campus zijn gehuisvest. Hierdoor ontstaat er een uitwisseling van kennis en kunde die de verdere ontwikkeling van talent ten goede komt.

Naar aanleiding van de onderwerpen BSTC en Brightlands Techruption werden de volgende moties ingediend.

 • De strekking van de motie Van Caldenberg c.s. ‘Financieel voordeel voor huishoudens en MKB’ met onder meer de oproep om financiële voordelen uit BSTC terug te laten vloeien naar de Provincie werd door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen en op grond daarvan werd de motie ingetrokken.
 • De motie Van der Linden c.s. ‘Instellen revolverend fonds voor experimentele projecten’ werd aangenomen. Deze motie vroeg om een gedegen onderzoek naar mogelijkheden om nog in 2019 een revolverend fonds in te stellen dat experimentele projecten kan financieren en dat ten dele gevoed wordt uit de opbrengsten die uit deze projecten voortkomen.
 • De motie Lauvenberg-Evers ‘Advies staatssteun in Statenvoorstellen’ om bij ieder voorstel een advies over staatsteun op te nemen werd verworpen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag.

 • De motie Van Rey ‘N280 wegvak Leudal’, met het verzoek om variant 5e naast variant 3c in de tweede fase van het MER (Milieueffectrapportage) onderzoek naar N280 mee te nemen werd verworpen.
 • De motie Janssen c.s. ‘Uitvoeringsplan stroomaansluiting grootverbruikers’ over verruiming van energienetcapaciteit werd aangehouden.
 • De motie Rossel c.s. ‘Geen containerpark nucleair afval Tihange’ werd aangenomen. Met deze motie wordt het college van GS opgeroepen om naar aanleiding van plannen voor een nucleair containerpark rond Tihange het standpunt van Provinciale Staten dat alle radioactieve activiteiten in en rond Tihange z.s.m. beëindigd moeten worden, zo breed mogelijk te delen.
 • De motie Plusquin c.s. ‘Onderzoeksvoorstel kinderen met aangeboren afwijkingen’ werd met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie werd het college gevraagd om voor dit onderzoek het benodigde budget van ca. € 250.000 vrij te maken.
 • De motie Plusquin c.s. ‘Doorgaan met actieve soortenbescherming na 2020’ werd aangehouden mede gezien de toezegging van het college. De motie had als doel om ook vanaf 2020 actieve soortenbescherming voort te kunnen zetten werd met deze motie aan het college gevraagd om voor de uniek Limburgse soorten een aanvullend (bestedings)plan op te stellen en aan het Limburgs Parlement voor te leggen.
 • De motie Plusquin c.s. ‘Geen taboe op vermindering van dieraantallen’ met het oog op verduurzaming werd verworpen.
 • De motie Van Caldenberg c.s. ‘nieuwe vergunning Sibelcogroeve’ om in overleg te treden met betrokken partijen over deze vergunning werd verworpen.
 • De motie Rossel c.s. ‘Geen extra tracé ondergrondse buisleidingen voor chemicaliën’ tussen Helmond en Nieuwstadt werd verworpen.
 • De motie Werrij-Wetzels c.s. ‘Slimme allianties Limburgse politie’ werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt GS opgeroepen om in het kader van de aanpak van criminaliteit integrale samenwerking tussen overheidsdiensten te bevorderen en bij het ministerie te pleiten voor een oplossing van de onderbezetting bij de rechtbank.
 • De motie Janssen c.s. ‘Financiële ondersteuning energie coöperaties’ werd aangenomen. Hiermee wordt GS gevraagd mogelijkheden te onderzoeken van een provinciaal revolverend ontwikkelfonds voor georganiseerde coöperaties.
 • De motie Housmans ‘Geen Neodymium’ met als doel niet mee te werken aan plaatsing van windturbines  waarin neodymium is toegepast, werd in afwachting van onderzoek door het college van GS aangehouden.

Verder:

 • gingen Provinciale Staten akkoord met de aanvraag subsidie Kennis-As project BReIN (Brightlands e-Infrastructure for Neurohealth). Dit project richt zich inhoudelijk op onderzoek in Neurosciences meer specifiek op de Ziekte van Alzheimer waartoe een data infrastructuur wordt gecreëerd om betere diagnostiek, vroege therapie en preventie van deze ziekte te realiseren;
 • onderschreven Provinciale Staten de aanbevelingen uit het rapport van de Statenonderzoeksfunctie inzake het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.