Provincie brengt focus aan in mobiliteitsprojecten

18 december 2019

Op dinsdag 17 december hebben Gedeputeerde Staten (GS) een voorstel vastgesteld om alle mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen te heroverwegen.
In de afgelopen maanden is kritisch gekeken naar alle mobiliteitsopgaven en -ambities (voor de komende 15 jaar) op grond van diverse criteria.

Op 20 november 2018 stelde het college van GS het afwegingskader mobiliteitsopgaven en -ambities reeds vast. Dit instrument is gebruikt om te heroverwegen, resulterende in een voorstel , dat op vrijdag 7 februari 2020 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd voor besluitvorming. Grondlegger van het afwegingskader is het Mobiliteitsplan ‘Slim op weg naar morgen’, dat is vastgesteld op 23 februari 2018. Hierin zijn de provinciale mobiliteitsdoelstellingen vastgelegd.

Goede bedrijfsvoering

De Provincie is van mening dat een integraal overzicht van mobiliteitsopgaven en -ambities, inclusief bijbehorende financiële middelen, hoort bij een goede bedrijfsvoering. Momenteel liggen er veel en grote mobiliteitsopgaven en -ambities voor de toekomst, meer dan waarvoor het budget toereikend is.
Omdat de Provincie op de juiste manier met haar middelen wil omgaan en ook de juiste plannen wil realiseren, is een heroverweging noodzakelijk. Voor nu, maar ook in de toekomst blijft het overwegen van nieuwe initiatieven aan de hand van het afwegingskader de methode om de mobiliteitsopgave en financiering in balans te houden.

Zorgvuldigheid staat voorop

De mobiliteitsopgaven en -ambities die er lagen, zijn integraal bekeken en gesorteerd. Waarbij de primaire taken van de Provincie (zoals beheer en onderhoud) worden gecontinueerd en de andere mobiliteitsopgaven en -ambities gerangschikt zijn op de criteria, veiligheid, doorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Bovendien is voor deze opgaven de minimale behoefte om te kunnen voldoen aan kwaliteitseisen of richtlijnen bepaald. Sommige mobiliteitsopgaven -en ambities zijn daarom aangepast, waarbij de risico’s voor planning, techniek en ruimte, juridisch en financieel in beeld zijn gebracht.

Wat betekent dit concreet?

De heroverweging heeft geleid tot:

  1. intensivering van het beheer en onderhoud van provinciale wegen;
  2. nieuwe fietsopgaven, die op dezelfde wijze tot stand zijn gekomen als de andere opgaven in de heroverweging (Uitvoeringskader Focus op Fiets 2020 – 2023 wordt ook in de PS-vergadering van 7 februari 2020 voorgelegd);
  3. verdere doorzetting van maatregelen op het gebied van slimme mobiliteit (waaronder ook aandacht voor internationalisering, bereikbaarheidsprogramma’s zoals Zuid-Limburg Bereikbaar, Mobility as a Service en innovaties- en experimentenagenda);
  4. continuering van lopende opgaven omdat ze in belangrijke mate bijdragen aan de mobiliteitsdoelen en er aanzienlijke risico‘s kleven aan het stopzetten van deze projecten;
  5. stopzetten van lopende opgaven omdat ze niet bijdragen aan de mobiliteitsdoelen en/of gedeeltelijke continuering van lopende opgaven omdat onderdelen beperkt bijdragen aan de mobiliteitsdoelen.

Gedeputeerden Hubert Mackus en Carla Brugman:

Vanaf juli hebben we gezamenlijk en zorgvuldig orde op zaken gesteld. De ambitie oversteeg de middelen. Dat hebben we nu met elkaar in balans gebracht. De komende periode investeren we fors in mobiliteit en infra. We gaan vol aan de slag.

Met alle partners waarvan projecten geraakt worden door bovenstaand voorstel is contact geweest, en is zowel aanleiding als consequentie doorgesproken.
Besluitvorming door Provinciale Staten is gepland op vrijdag 7 februari 2020.