Groen licht voor Windpark Greenport Venlo

18 december 2019

Woensdag 18 december heeft de Raad van State alle ingediende bezwaren tegen het provinciaal inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ongegrond verklaard. Daarmee zijn het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het College van Gedeputeerde Staten is hierover zeer verheugd. Deze uitspraak betekent dat het windpark nu gebouwd kan worden.

Taakstelling

Het Windpark Greenport Venlo draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de Limburgse doelstellingen voor duurzame energie. Bovendien vormt het windpark een eigen lokale energievoorziening die past bij de regionale duurzaamheidsambities.
De Provincie Limburg heeft met het Rijk afgesproken 95,5 Megawatt (MW) aan windvermogen op land te realiseren, als bijdrage aan het Nationale Energieakkoord van 2013. Deze taakstelling moet in 2020 gerealiseerd zijn. Het Windpark Greenport Venlo is veruit het grootste windenergieproject in Limburg. Het heeft een vermogen van ca 34 MW aan windenergie en levert daarmee een onmisbare bijdrage aan deze taakstelling en in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening binnen onze provincie.

Vervolgstappen

De Provincie blijft betrokken bij de bouw en rekent op een goede samenwerking met het windpark, het ontwikkelbedrijf, de energiecoöperaties Samenstroom, Reindonk en Joris Wekt Op, en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas.

Carla Brugman, gedeputeerde Energie: “Het College van Gedeputeerde Staten hecht eraan dat de bouw en de exploitatie van het windpark in goede dialoog met de bewoners plaatsvindt. Wij blijven ons daarvoor inspannen.”

Achtergrond

Het windpark Greenport Venlo bestaat uit 9 windturbines die in een lijn worden opgesteld, parallel aan het spoor Venlo-Eindhoven tussen de Greenportlane tot aan de A73 bij knooppunt Zaarderheiken in Venlo. De Provincie heeft voor windpark Greenport Venlo een provinciaal inpassingsplan opgesteld, dat op 28 september 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben op dezelfde datum de noodzakelijke omgevingsvergunning verleend.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over de realisatie van windenergie in Limburg

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State: