Limburg: samen met het Rijk nu vol aan de slag

18 september 2018

Reactie Provinciebestuur op Troonrede en Miljoenennota.

Nederland heeft volgens de regering de weg omhoog gevonden. Limburg ligt al op stevig op koers; nu wordt het tijd om – zoals het kabinet in de Troonrede aangeeft - de samenwerking verder te verdiepen en te versterken. Het Limburgs Aanbod dat sinds dit voorjaar op tafel ligt, biedt daarvoor alle kansen en mogelijkheden.

De kernboodschap uit de Troonrede is: het gaat goed met Nederland op het vlak van welvaart, ondernemerschap en bestaanszekerheid. Het Kabinet wil de economie sterker en moderner maken. In Limburg streven we dezelfde doelen na, en met succes. We zien een dalende werkloosheid en ook wat betreft economische groei scoort Limburg goed.

Samenwerking aanbieden en zoeken is het uitgangspunt van het Limburgs Aanbod. Het Provinciebestuur is dan ook blij dat het Kabinet erkent dat “Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen veel doelen alleen samen kunnen bereiken”. Dat het Kabinet kansen door betere samenwerking vlak over de grens niet benoemt in de Troonrede, zien we in dit licht als een gemiste kans. Een blijvend punt van zorg is voorts dat de dagelijkse boodschappen duurder worden door een btw-verhoging, zonder dat de (grens)effecten daarvan duidelijk zijn.

Een grote uitdaging die het kabinet schetst, is de energietransitie; eveneens een hoeksteen van het Limburgs Aanbod. Een ambitieus klimaatbeleid biedt kansen voor de innovatiekracht van Nederland, meldt de regering. Het Provinciebestuur onderschrijft die visie en de urgentie van die transitie, alsook de opvatting van de regering dat de omslag naar schonere energiebronnen en productiemethoden voor iedereen in ons land haalbaar en betaalbaar moet zijn.

Het kabinet memoreert in de Troonrede dat in 2019 de herdenking van 75 jaar bevrijding start. In het najaar van 1944 werd de bezetter uit grote delen van Limburg en Zuid-Nederland verdreven. “Op herdenkingsmomenten als deze realiseren we ons hoe sterk het land is dat sindsdien is opgebouwd”. Met een blik naar voren stelt de regering voorts: “Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering”. De Provincie Limburg heeft dat vertrouwen in de toekomst en wil nu met die uitvoering aan de slag.