Bijzonderheden Statenvergadering 28 september 2018

29 september 2018

Naar aanleiding van een motie van afkeuring leidde de besluitvorming over het Windpark Greenport Venlo tot het besluit van de SP om zich terug te trekken uit de coalitie. Het langdurige debat over het windpark vond plaats onder grote publieke belangstelling. Uiteindelijk werd het inpassingplan voor het windpark vastgesteld.  Mondelinge vragen werden gesteld naar aanleiding van de Afrikaanse varkenspest en jacht op wilde zwijnen. Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van Statenlid Brugman.

Mondelinge vragen inzake Varkenspest en jacht op wilde zwijnen

Mevrouw Plusquin (Partij voor de Dieren) stelde vragen naar aanleiding van berichtgeving dat de Provincie Limburg de jacht op wilde zwijnen wenst te intensiveren vanwege de Afrikaanse Varkenspestbesmetting in België. Verantwoordelijk gedeputeerde Mackus ging in op de vragen waarbij hij aangaf dat de maatregelen gericht zijn op het grootste risico, het besmettingsgevaar. Plusquin wees er aanvullend op dat uit onderzoek blijkt dat jacht het risico juist vergroot en vroeg de gedeputeerde om handhaving te intensiveren, ook waar het bijvoeren betreft.

Inpassingsplan Windpark Greenport Venlo

Provinciale Staten kunnen op bepaalde wettelijke gronden een inpassingsplan (PIP, Provinciaal Inpassingsplan) vaststellen, zo zijn PS bij een windpark met een capaciteit van 5-100 MW het bevoegd gezag voor een PIP. Het PIP Windpark Greenport Venlo werd (gewijzigd) vastgesteld. Op basis van het vastgestelde PIP kan het college van Gedeputeerde Staten een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van 9 windturbines en een inkoop- en onderstation. Limburg heeft vanuit het Rijk de taakstelling om per 2020 minimaal 95,5 MW windenergie te realiseren. Het inpassingsplan Windpark Venlo met 9 windmolens voor ca. 30 MW levert een belangrijke bijdrage in het behalen van deze taakstelling.

Tijdens het intensieve debat gingen de fracties in op het doorlopen traject waaraan nogal wat haken en ogen hingen. Zo noemden fracties de geringe communicatie en participatie met burgers, onvoldoende draagvlak, tegengestelde politieke besluitvorming in Venlo, verdeeldheid binnen PS en het ontbreken van kaders inzake duurzaamheid.

Tijdens het debat werden diverse moties ingediend:
Motie Kuntzelaers c.s. ‘Profijt voor burgers en natuur van Windpark Venlo’ werd door PS aangenomen. Met deze motie wordt GS onder meer   opgeroepen om minimaal 4 windturbines door een coöperatie te laten exploiteren, additionele natuurcompensatie te realiseren, op zoek te gaan naar maatwerkoplossingen in Heierhoeve onderzoek te laten doen naar verbetermogelijkheden van stilstandvoorzieningen bij windturbines in relatie tot vleermuis- en vogelsoorten.
De motie Franssen ‘Windmolens Venlo’ werd verworpen (gericht op het opnieuw in gesprek gaan met Horst aan de Maas en Venray over de noodzaak van het plaatsen van windturbines).
De motie Lodewijks ‘Communicatie met betrokkenen over toekomstige energietransitie initiatieven’ werd aangenomen, waarmee GS wordt opgeroepen een communicatieprotocol op te stellen voor toekomstige initiatieven en dit op te nemen in de regionale energieconvenanten en daarnaast periodiek overleg te blijven voeren en ervaringen te monitoren rondom het windpark Greenport Venlo.
De motie Housmans c.s. ‘Motie van doorzetten’, waarmee GS verzocht wordt de resterende 6 maanden in de huidige samenstelling over te gaan tot het kwalitatief besturen van de provincie Limburg werd ingetrokken.

Gedeputeerde Teunissen gaf in zijn beantwoording aan dat het college de afgelopen week intensief overleg heeft gepleegd, leidend tot een aantal maatregelen waarvan hij de uitvoering en nakoming toezegde. Het betreft onder meer de afspraak dat: meer dan 2 windturbines in exploitatie worden gegeven aan de coöperatie; in tenminste 4 windturbines burgers kunnen participeren; bovenop de wettelijke mogelijkheden aan natuurcompensatie 4 ha extra aan natuurcompensatie wordt gerealiseerd. Ook komt er een verhuisregeling voor een aantal bewoners in Heierhof in combinatie met een ruimhartige compensatieregeling voor bewoners die er willen blijven wonen. Voor het oplossen van problemen in Blerick en Boekend wordt gekeken naar mogelijkheden vanuit het leefbaarheidsfonds. Tenslotte worden voor de korte en de lange termijn overleggen en participaties geformaliseerd met betrokkenen, waaronder ook natuur en milieuorganisaties én zullen ervaringen worden gemonitord.
Gedeputeerde Ruers ging vervolgens nog kort in op de relatie LEKTA (Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak) en het Windpark Greenpark.

Mede gezien de onduidelijkheid rondom de rol en positie van gedeputeerde Ruers in dit dossier diende de fractie GroenLinks de motie Brugman ‘Motie van afkeuring SP Gedeputeerde Ruers’ in, waarmee de handelswijze van gedeputeerde Ruers werd afgekeurd. Voordat gestemd werd over deze motie werd volgde een langdurige schorsing, waarna namens het college van Gedeputeerde Staten het woord werd gevoerd door de heer Koopmans. Deze gaf aan dat op het moment dat bleek dat de coalitiepartners D66 en PvdA de motie van  afkeuring zouden steunen de SP besloot om zich terug te trekken uit de coalitie, hetgeen leidde tot  het ontslag van de gedeputeerden Ruers en Van Rijnsbergen.
De indiener van de betreffende motie, mevrouw Brugman, betreurde het besluit van de SP en gaf aan nooit aangestuurd te hebben op het vertrek van de SP uit de coalitie.

Een amendement van de SP werd verworpen, dit was erop gericht om in het besluit niet uit te gaan van 9 turbines maar van 3 en voor de 6 overige turbines geschiktere locaties te zoeken.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag.
De motie Kuntzelaers ‘Openhouden Floriadeterrein’ werd aangenomen, waarmee het college van GS werd opgeroepen om met de regiogemeenten Horst aan de Maas, Venlo en de directie van Greenpark Venlo in gesprek te gaan om een, zo groot als mogelijke openstelling van het Floriadeterrein te garanderen.
De motie Plusquin c.s. ‘Geen jacht wilde zwijnen vanwege Afrikaanse varkenspest’ werd verworpen.

Afscheid Statenlid mevrouw C. Brugman-Rustenburg en besluit omtrent opvolging

Als gevolg van haar benoeming eerder dit jaar tot wethouder van de gemeente Venray heeft Statenlid mevrouw Brugman te kennen gegeven het Statenlidmaatschap te beëindigen. De heer Bovens dankte mevrouw Brugman voor haar inzet voor de provincie en de wijze waarop ze in de afgelopen 7,5 jaar inhoud gaf aan de vele functies die zij binnen Provinciale Staten vervulde, van Statenlid tot fractievoorzitter en van vele commissie- en werkgroepvoorzitterschappen tot en met het 2e plaatsvervangend voorzitterschap van Provinciale Staten.

Zoals gebruikelijk vond er door de Commissie van geloofsbrieven een onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van het nieuw toe te laten Statenlid, de heer C.T.P. (Cees) Moison. De commissie adviseerde positief, waarna PS constateerden dat er geen beletselen zijn om het kandidaat-Statenlid te benoemen. Op verzoek van de heer Moison vindt zijn installatie plaats in de volgende Statenvergadering op 9 november a.s.

Verder:

  • stemden Provinciale Staten in met het beschikbaar stellen van max. € 11,250 miljoen als tweede tranche van een totale provinciale bijdrage groot maximaal € 25,525 miljoen voor het project Limburg Investeert in haar Kenniseconomie;
  • maakten Provinciale Staten wensen kenbaar ten aanzien van oprichting van deelneming in de Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA U.A. (Nationaal Datawarehouse Openbaar Vervoer NDOV en de Decentrale OV Autoriteiten DOVA) en tevens met betrekking tot de voorgestelde invulling van de Nederlands-Limburgse zetels in de Vergadering van de EGTS (Europese Groepering voor territoriale Samenwerking) Euregio Maas-Rijn;
  • werden géén wensen door Provinciale Staten kenbaar gemaakt ten aanzien van de oprichting van en deelname in de EGTS Rhine-Alpine Corridor;
  • stelden Provinciale Staten een aantal actualisaties van Verordeningen en Reglementen vast;
  • namen Provinciale Staten de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) over naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de ZRK over het verrichte onderzoek naar het beheer en onderhoud van kunstwerken van de Provincie Limburg. De aanbevelingen waren gericht op beleid, organisatie, de vervangingsopgave én de informatieverstrekking hierover door Gedeputeerde Staten.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.