Begrotingsbehandeling 2019 Limburgs Parlement van 9 november 2018

12 november 2018

Het Limburgs Parlement ging na een uitgebreid debat akkoord met een geamendeerde Programmabegroting voor 2019 waarmee een bedrag is gemoeid van ruim € 634 miljoen. Het betreft de laatste begroting die vastgesteld wordt in de huidige Statenperiode 2015-2019. Tijdens het debat werden 2 amendementen en 21 moties ingediend.

Bij aanvang van de vergadering werd door zowel de heer Bovens, CdK en voorzitter PS, als door fractievoorzitter Housmans uitgebreid stilgestaan bij het plotselinge overlijden op 6-10-2018 van Statenlid Dierks. De heer Dierks was ruim 6 jaar Statenlid voor de PVV-fractie.
Ook werd het overlijden gememoreerd van oud-Statenlid Willekens, Statenlid voor het CDA gedurende de periode 1974-1982.
Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van Statenlid Koppe (VVD) waarna de nieuwe Statenleden Sturtz (PVV) en Van Oppen (VVD) beëdigd werden.

Begrotingsbehandeling 2018

SP (Caldenberg) benoemde in zijn betoog de economische groei, maar wees erop dat voor vele Limburgers de koopkracht niet stijgt en dat er, ondanks dat er stappen zijn gezet, in Limburg nog niet voor iedereen gelijke kansen bestaan zoals rondom de woningmarkt en werkgelegenheid. Met het oog op de energietransitie werd  opgeroepen tot rechtvaardigheid voor de burgers. In dit kader is de SP van mening dat er een provinciaal energiebedrijf zou moeten komen waarin Mijnwater B.V. is geïncorporeerd. Gewezen werd op de gevolgen van uitbreiding van toerisme, verkeers- en vliegdruk, intensieve veehouderij etc. op de Limburgse natuurgebieden en gevraagd werd hoe hierin een goede balans wordt gevonden tussen inwoners en (maatschappelijk) organisaties. Tenslotte werd aandacht gevraagd voor klachten over en in het openbaar vervoer. Gevraagd werd naar de stand van zaken met betrekking tot IBA Parkstad.
De 2e gewijzigde motie Lauvenberg-Evers c.s. ‘Behoud openbaar zwembad Venlo’ werd verworpen. 
De moties Visser ‘Natuurdoelen’, ‘Beleid watervervuiling’ en ‘Terugdringen helikoptervluchten voor plezier’ werden aangehouden.
De motie Lauvenberg-Evers ‘Betrek jongeren bij politiek’ werd ingetrokken op basis van toezeggingen door het college.

CDA (Werrij-Wetzels) complimenteerde het college met de voorliggende begroting maar wees tegelijkertijd op de financiële problemen bij sommige Limburgse gemeenten en de consequenties hiervan voor bijvoorbeeld door de Provincie gesteunde plannen en initiatieven, die daardoor niet kunnen rekenen op voldoende cofinanciering door die Limburgse gemeenten. Aandacht werd gevraagd voor winkelleegstand, volkshuisvesting, arbeidsmigranten en de problematiek van bedrijfsopvolging in het MKB. Opgeroepen werd tot een actief grondbeleid. Inzet van het college werd gevraagd op de dossiers Einstein Telescoop, mijnwaterschade, een meer innovatief Limburg, gelijke kansen voor kinderen vanaf hun geboorte en de effecten van de vereenvoudiging van de basisbekostiging middelbare scholen voor plattelandsgebieden en krimpregio’s. Het college werd gevraagd te komen met een regeling voor gratis openbaar vervoer voor studenten in de grensstreek. Gevraagd werd het initiatief van de gemeenten Maaseik, Echt-Susteren en Selfkant financieel te omarmen en daarmee het plan om het euregionale gebied tussen deze gemeenten toeristisch te ontwikkelen met als historisch verbindende factor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Op het gebied van duurzaamheid pleitte het CDA voor een praktische aanpak per regio. Met betrekking tot het natuurbeleid acht het CDA het van belang dat er een juiste balans wordt behouden tussen aanleg en onderhoud.
De motie  Frische c.s. ‘Verhoging subsidieplafond regeling Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018’ werd aangenomen, waarmee het subsidieplafond verhoogd wordt met € 500.000,-- en de regeling verlengd wordt tot juli 2019.
De motie Verhoijsen c.s. ‘Vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot huisvestingsvraagstuk arbeidsmigranten’ werd aanvaard. Hiermee wordt GS gevraagd met de partners te bezien of er mogelijkheden zijn om vrijkomende agrarische bebouwing in te zetten voor duurzame huisvesting van arbeidsmigranten en daarbij ervoor te zorgen dat de woonfunctie niet conflicteert met agrarische activiteiten.
De motie Werrij-Wetzels c.s. ‘Smaakcentrum’  werd aangenomen waarmee verzocht wordt pilots te faciliteren om te komen tot regionale smaakcentra.
De motie Geraats ‘De bijen moeten zoemen’ werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt het college gevraagd te onderzoeken welke kleine gronden van de Provincie Limburg kunnen worden ingezet ten behoeve van het verbeteren van de biodiversiteit en hierover ook met de andere partijen afspraken te maken.

PVV (Housmans) noemde de begroting sluitend maar beleidsarm. De ontwikkeling m.b.t. de Einstein Telescoop noemde de PVV positief met de kanttekening dat buurlanden niet alleen zouden moeten profiteren van de lusten maar ook lasten zouden moeten dragen. Het college werd opgeroepen in te zetten op onvoorwaardelijke en structurele (financiële) steun van buurlanden. Aandacht werd gevraagd voor de financiële problemen bij sommige gemeenten en de mogelijke effecten hiervan. Aan de hand van een aantal voorbeelden werd aandacht gevraagd voor patiëntenzorg en wachttijden binnen de specialistische ziekenhuiszorg. Het college werd gevraagd hierover een signaal af te geven bij de betrokken partijen. Opgeroepen werd tot een faciliterende rol van de Provincie met betrekking tot jeugdzorg en WMO, waaraan bij gemeenten grote behoefte bestaat. Gevraagd werd naar de actuele stand van zaken met betrekking tot LEKTA (Limburgse Energie en Klimaat Transitie Aanpak).
De motie Housmans ‘Bindend referendum’ werd aangehouden.
De motie Housmans c.s. ‘Continuering Statenspel’ werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee het Statenspel gecontinueerd zal worden en actief aangeboden aan Limburgse scholen.

VVD (Nijskens) noemde 4 grote uitdagingen voor de komende periode: de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de beschikbare bedrijventerreinen en de infrastructuur in volle breedte.
Het amendement Lodewijks c.s. ‘Regionale Energietransitie Convenanten’ werd aangenomen waarmee de tekst van de begroting wordt aangepast in die zin dat de uitwerking van de regionale en lokale afspraken en verplichtingen m.b.t. de opgaven uit de energietransitie worden vastgelegd in convenanten en (deel)akkoorden met de betreffende gemeenten.
De motie Nijskens c.s. ‘Woningmarkt’ werd aangenomen, waarmee het college wordt opgeroepen gemeentelijk maatwerk mogelijk te maken en alternatieven voor een nieuw beleid uit te werken in relatie met de huidige planvoorraadsystematiek.
De motie Nijskens c.s. ‘Mismatch bedrijventerreinen’ werd aangenomen. Deze motie roept het college op om werk te maken van de aanpak van deze mismatch en daarbij provinciegrensoverschrijdende mogelijkheden mee te nemen evenals raakvlakken met de beleidsterreinen arbeidsmarkt, wonen en infrastructuur.

GroenLinks (Rossel)  wees op de gevolgen van het veranderende klimaat voor mens en natuur. Aandacht werd gevraagd voor duurzame energie, klimaatadaptie en circulaire economie. Opgeroepen werd te komen tot een beleidskader voor duurzame energie en een brede provinciale klimaatcoalitie. Gewezen werd op inspanningsverplichtingen voor natuurrealisatie en het feit dat hierin in Limburg niet extra wordt besteed. Opgeroepen werd tot grensoverschrijdende samenwerking op de onderwerpen klimaat, duurzaamheid en natuur. Benoemd werd de klimaatschade van de luchtvaart en in dit kader werd opgeroepen om bijvoorbeeld het begrootte bedrag van 25 miljoen voor start- en landingsbaan MAA doelmatiger te besteden. Tenslotte vroeg GroenLinks de doelstellingen uit de Sociale Agenda voort te zetten in de volgende Statenperiode.
De motie Rossel c.s. ‘Avantislijn’ werd verworpen.

D66 (Vaessen) sprak van een ‘verstandige’ begroting en vroeg voor de komende jaren te focussen op de vragen op welke beleidsvelden versterkte of verminderde inzet nodig/mogelijk is. Positief noemde D66 de doorontwikkeling op de Brightlands Campus. Ook de ontwikkelingen op MAA noemde D66 positief maar aandacht werd gevraagd voor het belang van omwonenden. Attentie werd ook gevraagd voor (innovatie van) de digitale samenleving en in dit kader het belang van de Einstein Telescoop, de woningmarkt en de euregionale arbeidsmarkt. Van groot belang is het investeren in bereikbaarheid, smart mobility. Verzocht werd om een tandje bij te zetten voor wat betreft de eigen ambities op het gebied van verduurzaming van de energiehuishouding. In dit verband werd gevraagd naar de stand van zaken LEKTA. Tenslotte vroeg D66 naar de uitwerking van de visie van het ministerie met betrekking tot kringlooplandbouw.
Het gewijzigd amendement Van Wageningen c.s. ‘Budgetonderhoud infrastructurele kunstwerken’ werd aangenomen, waarmee de  tekst in de begroting wordt aangevuld in die zin dat de uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bereikbaarheidsmiddelen en dat beheer en onderhoud prioriteit hebben boven nieuwe initiatieven.
De motie Vaessen c.s. ‘Onderzoek tweetalig onderwijs Duits’ werd aangenomen, waarmee het college verzocht wordt onderzoek te laten doen naar de behoefte aan aanbod van tweetalig onderwijs Duits in het vmbo én de kansen die er zijn voor implementatie hiervan.

Partij voor de Dieren (PvdD) (Plusquin) stelde vast dat het college duidelijke keuzes maakt in deze begroting: ruime subsidiering van verdienmodellen, waarbij naar mening van de PvdD de landbouw een streepje voor heeft. PvdD riep het college op om ook verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheidsaspecten. Hiertoe werd de 2e gewijzigde motie Plusquin c.s. ‘Voorbereiden bouwstop geitenhouderij’ ingediend. Deze motie werd aanvaard.
Opgeroepen werd om in het kader van het natuurbeleid te zorgen voor continuering van de beheersovereenkomsten.
Gewezen werd op het groeiend verzet naar aanleiding van de luchtvaartoverlast. De motie Plusquin c.s. ‘Omgevingsraad MAA’ werd aangehouden.
De motie Plusquin c.s. ‘Dubbele rasters voor scharrelvarkens’ werd verworpen.
De motie Plusquin c.s. ‘Actieve soortenbescherming’ werd aangehouden.

PvdA (Kuntzelaers) deed zijn betoog aan de hand van het thema zekerheid. Omdat dit het laatste begrotingsdebat was van deze Statenperiode keek de PvdA ook terug, onder meer op de prettige samenwerking in Provinciale Staten. Zekerheid dient er te zijn voor de Limburgers waarbij de menselijke maat centraal zou moeten staan. Als voorbeelden werden genoemd openbaar vervoer en het dossier De Heus. Zekerheid dient er ook te zijn op het gebied van Duurzaamheid, opgeroepen werd tot concrete afspraken. In het kader van de Sociale Agenda riep de PvdA op tot zekerheid voor degenen die het moeilijk hebben. Verzocht werd het beleid dat probleemwijken extra ondersteund worden, te continueren. Tenslotte werd gevraagd naar de implicaties van de recente uitspraak van het Europees Hof over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) voor het (toekomstig) Limburgs beleid.

Volkspartij Limburg (VL) (van Rey) ging in zijn betoog in op het recente vertrek van de SP uit de coalitie, iets wat de Volkspartij Limburg al eerder had voorzien. Naar de mening van VL heeft het beleid op het gebied van asbest-energie en de Sociale Agenda de Limburger veel geld gekost en in dit kader merkte spreker op: ‘welvaart financiert welzijn’. VL benoemde de goede staat van de Limburgse economie en sprak hulde uit over de afname van de werkeloosheid.
Gevraagd werd om meer zicht op de kosten van inhuur. Aandacht werd gevraagd voor de te krappe woningmarkt en de hoogwaterbescherming. In het kader van branding-marketing stelde spreker vast dat de prestaties van sporters als Dumoulin en Verstappen veel meer opleveren dan de vele provinciale beleidsnota’s in dezen. Naar aanleiding van de recente uitspraak inzake mijnschade riep VL de andere partijen op om hun Tweede Kamerleden de motie te laten ondersteunen die de minister weerhoudt om hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak. Tenslotte vroeg VL om een meer activistische houding van GS richting Den Haag met betrekking tot de BTW-verhoging.
Het amendement BoodschappenPlusBus werd naar aanleiding van toezeggingen van het college ingetrokken. Gevraagd werd de 5 stichtingen die dit initiatief thans organiseren een jaarlijkse subsidie van € 10.000,-- per stichting toe te kennen.

LOKAAL-LIMBURG (LL) (Franssen) complimenteerde het college en de ambtelijke organisatie met de voorliggende begroting. Als zeer positief benoemde LL de groei van de Brightlands campussen en de inspanningen op het dossier Einstein Telescoop. Met betrekking tot MAA gaf spreker aan dat deze luchthaven voordelen, maar ook nadelen oplevert. In dit kader riep LL het provinciaal bestuur op om als eigenaar van MAA de overlast tot een minimum te beperken: ‘we moeten geen overlast financieren maar een luchthaven’. Ook werd nog gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot asbest
De 2e gewijzigde motie Franssen ‘Verwijdering drugsafval’ werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt het college gevraagd te lobbyen voor behoud van de huidige regeling voor dekking van kosten voor het opruimen van illegale dumpingen van drugsafval.
De gewijzigde motie Franssen ‘Burgercommissieleden’  werd aangehouden.

Er volgde een uitgebreide reactie en beantwoording door de leden van Gedeputeerde Staten op de door de fracties aangehaalde onderwerpen en gestelde vragen uit Provinciale Staten waarbij diverse toezeggingen werden gedaan.

Definitieve vaststelling Programmabegroting 2019
De geamendeerde Programmabegroting 2019 werd met algemene stemmen aanvaard evenals de begroting 2019 Fonds Nazorg Stortplaatsen en de 2e Afwijkingenrapportage 2018.
Ook de Deelbegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 van Provinciale Staten, Griffie en Zuidelijke Rekenkamer werd met algemene stemmen vastgesteld.

Afscheid Statenlid Koppe

Afscheid werd genomen van Statenlid Koppe (VVD) die te kennen heeft gegeven zijn werk in het bedrijfsleven niet meer te kunnen combineren met het Statenlidmaatschap. De heer Koppe werd door voorzitter Bovens bedankt en geprezen voor zijn inzet voor het openbaar bestuur van Limburg in de afgelopen bijna 30 jaar, eerst als raadslid, daarna als wethouder en sinds 2003 als Statenlid met een onderbreking tussen 2012 en 2015 vanwege het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten. Benoemd werden onder meer de inzet van de heer Koppe rondom zijn initiatief Hart voor Limburg met de reanimatie-estafette en het Equipe Mont Ventoux, een project waardoor jongeren met een beperking aangemoedigd worden om meer te bewegen, mentaal te ontspannen en te werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Beëdiging Statenleden: Sturtz (PVV) en Van Oppen (VVD)

Er vond zoals gebruikelijk een onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van de nieuw toe te laten Statenleden voor de fracties van de PVV en de VVD. De Commissie onderzoek geloofsbrieven oordeelde positief, waarna Provinciale Staten constateerden dat er geen beletselen waren om tot Statenlid toegelaten te worden:

  • F.F.P.J.G. (Frank) Sturtz als opvolger van het recent overleden Statenlid Dierks. De heer Sturtz was ook in de Statenperiode 2011-2015 Statenlid voor de PVV-fractie. De heer Sturtz is 46 jaar en woonachtig in Schinveld.
  • J.H.T.J. (Jack) van Oppen als opvolger van Statenlid Koppe. De heer Van Open is 52 jaar en woonachtig in Brunssum.

De installatie vond plaats door de heer Bovens, voorzitter Provinciale Staten.

aronnijsfotogr-provlimb-nieuwestatenleden9nov18-002
vlnr. Jack van Oppen, Frank Sturtz en voorzitter Theo Bovens

De geplande installatie van de heer Moison (opvolger van mevrouw Brugman-Rustenburg, fractie GroenLinks) vond niet plaats vanwege het recente besluit van de heer Moison, om het Statenlidmaatschap alsnog niet te aanvaarden. Invulling van deze zetel vindt op een later moment plaats.

Provinciale Staten stelden verder vast:

  • het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2018;
  • de Referendumverordening Provincie Limburg 2018;
  • de wijzigingsverordening Reglement voor het Waterschap Limburg;
  • het provinciaal inpassingsplan ‘Pluisbergweg 5 Meerlo’;
  • een aantal aanbevelingen naar aanleiding van een onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer naar de informatieveiligheid van de Provincie Limburg.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.