Provincie Limburg zoekt lid voor de Provinciale Adviescommissie Film

9 mei 2018

De Provincie Limburg wil bijdragen aan een levendig filmklimaat in Limburg. Met de ‘Nadere subsidieregels Film’ stimuleert de Provincie het produceren van films in Limburg. Onderliggende doelstellingen zijn het stimuleren van de economie (werkgelegenheid), het versterken van de cultuur (talentontwikkeling, artistieke kwaliteit) en het vergroten van branding (Limburg promotie) van Nederlands Limburg.

De regeling biedt enerzijds mogelijkheden voor grote producties met landelijke of internationale bioscoop uitbreng en anderzijds biedt zij in het kader van Limburgse talentontwikkeling mogelijkheden voor lange of korte films van Limburgse makers.

De onafhankelijke Provinciale Adviescommissie Film beoordeelt jaarlijks de binnen de ‘Nadere subsidieregels Film’ ontvangen aanvragen op artistieke, inhoudelijke en financiële kwaliteit.

Voor de beoordelingsperiode in 2018 en 2019 zijn wij ter uitbreiding op zoek naar een nieuw  lid dat door Gedeputeerde Staten benoemd wordt in de Provinciale Adviescommissie Film.

Taken van de Provinciale Adviescommissie Cultuur

  • inhoudelijk, integraal en afgewogen beoordelen van en adviseren over subsidieaanvragen in het kader van de Nadere subsidieregels Film 2018 - 2019 waarbij rekening wordt gehouden met relevante provinciale beleidsspeerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2018-2019 en met relevante subsidiecriteria, zoals gesteld in de Nadere subsidieregels Film 2018-2019 en de bepalingen van de van toepassing zijnde Algemene Subsidieverordening;
  • desgevraagd adviseren over belangrijke, film gerelateerde, beleidsonderwerpen.

Als lid van de Provinciale Adviescommissie Film

  • hebt u - specifiek voor de kwalitatief/inhoudelijke beoordeling en advisering over de aanvragen binnen de ‘Nadere subsidieregels Film 2018-2019’ - aantoonbaar kennis van en visie op het gebied van landelijke ontwikkelingen, het provinciale film landschap, distributiepotentieel en artistieke kwaliteit;
  • bent u communicatief vaardig en samenwerkingsbereid;
  • bent u afkomstig uit het bedrijfsleven, de culturele sector of het publieke domein.

Samenstelling van de Provinciale Adviescommissie Film

De Provinciale Adviescommissie Film bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 leden (inclusief de voorzitter), die door het college van Gedeputeerde Staten worden benoemd en op persoonlijke titel zitting   hebben.

De Provincie Limburg vervult vanuit het cluster Cultuur het ambtelijk secretariaat van de Provinciale Adviescommissie Film.

Gestreefd wordt naar een afgewogen maar brede samenstelling van onafhankelijke, deskundige specialisten op het gebied van film.

Vergoeding

De leden van de Provinciale Adviescommissie Film ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van de vergaderingen van de PAF en voor de reiskosten, op grond van de 'Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2012 Provincie Limburg (2e wijziging)'.

Belangstelling

Als u nader geïnformeerd wilt worden kunt u contact opnemen met mevrouw Merel Theloesen (mih.theloesen@prvlimburg.nl, 06 21836062). U kunt uw kandidatuur vóór 27 mei 2018 per e-mail kenbaar maken via een brief met CV gericht aan de directie van de Provincie Limburg t.a.v. dhr. J. Smeelen, e-mailadres: jaj.smeelen@prvlimburg.nl.