Provincie Limburg investeert in landbouwoplossingen

9 mei 2018

Vanaf 14 mei kan er door landbouwers, kennisleveranciers en samenwerkingsverbanden subsidie worden aangevraagd voor innovaties en investeringen in de landbouw. Dat is mogelijk via het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Limburg (POP3).

Landbouwparagrafen

Activiteiten en projecten die onder de landbouwparagrafen van POP3 vallen dragen bij aan gestelde doelen van het provinciale land- en tuinbouwbeleid, zoals wordt verwoord in het Investeringsprogramma Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2 (LLTL2), alsmede het Provinciaal Waterplan 2016-2021.
De drie landbouwparagrafen die medio mei worden opengesteld hebben betrekking op trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, samenwerking rondom innovaties en fysieke investeringen voor duurzame innovaties (speciaal gericht op emissiereductie naar grondwater).

Kennisuitwisseling

Bij activiteiten als trainingen, workshops, coaching en demonstraties staat kennisuitwisseling centraal. Doel is om groepen van landbouwers te informeren over nieuwe kennis en innovaties in de landbouw die leiden tot toepassing ervan en bijdragen aan de verduurzaming van de sector. De samenwerking rondom innovaties richt zich op het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie met een groep koplopers. Dat resulteert met name in technische innovatie, productinnovatie, procesinnovatie, organisatie-innovatie, innovatie in businessconcepten en uiteindelijk in systeeminnovatie.

Thema’s

Diverse thema’s kunnen gedurende de kennisuitwisseling of de samenwerking rondom innovaties aan bod komen. Zoals: een strategie voor kostenreductie, een meerwaardestrategie, nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen, meerwaarde-creatie, beheersing van productierisico’s, ketenposities, grondstofgebruik, gesloten kringloop, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, diergezondheid, dierwelzijn en biodiversiteit. Bij emissiereductie naar grondwater wordt de nadruk gelegd op investeringen ten behoeve van precisielandbouw, voorkomen van erfafspoeling, mechanische onkruidbestrijding en niet-kerend ploegen.

Aanvragen

Subsidieaanvragen dienen medio juni binnen te zijn. Specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie, alsmede informatie over hoe aanvragen in te dienen staan elders op deze website vermeld.
De selectie van aanvragen vindt plaats via een tender door een onafhankelijke adviescommissie, op basis van de in de betreffende openstelling gehanteerde selectiecriteria en weging. Gedeputeerde Staten nemen het uiteindelijke besluit.