Gelijke Kansen Alliantie: Vier Limburgse gemeenten doen mee

8 maart 2018

De gemeenten Sittard-Geleen, Roermond, Venray en Heerlen hebben zich aangesloten bij de Gelijke kansen Alliantie van het Ministerie van OCW. Het doel van dit netwerk van regionale en landelijke initiatieven is ervoor te zorgen dat ieder kind zich ten volle kan ontplooien, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau van ouder of hun financiële middelen. Kortom, het talent van kinderen telt en niet de afkomst. De Provincie Limburg onderschrijft het belang van gelijke kansen in het onderwijs ondersteunt de projecten met een financiële bijdrage.

Aanleiding voor het starten van de Gelijke Kansen Alliantie was het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘de Staat van het Onderwijs 2016’. Daaruit blijkt dat kinderen van hoog opgeleide ouders profiteren van het opleidingsniveau van hun ouders. Schattingen geven tevens aan dat leerlingen met dezelfde score op de citotoets een hoger advies krijgen wanneer hun ouders hoogopgeleid zijn.

Maatwerkaanpak

De Limburgse Gelijke kansen Alliantie-projecten richten zich met name op het vergroten van ouderbetrokkenheid en warme instroom in het basisonderwijs. Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Kinderen stimuleren hun kansen te vergroten stopt niet bij het verlaten van het schoolplein. Ik zie om me heen, op scholen, uit verhalen van leraren, heel veel mooie voorbeelden. Dat vind ik ook goed aan de maatwerkaanpak van de Gelijke Kansen Alliantie. Goede voorbeelden die meetbaar en laagdrempelig zijn, vind ik heel waardevol en het enthousiasme van bevlogen mensen werkt aanstekelijk.”

Duurzame verbetering

Martijn van der Putten, wethouder onderwijs in Venray: “De kracht in Venray zit in de samenwerking. Iedereen doet mee. Niet alleen het basisonderwijs, maar ook de kinderopvang, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. We richten ons ook op taalstimulering op school en thuis én op een cultuuromslag bij professionals. Onder het motto: ‘groot denken, klein doen’, willen we een duurzame verbetering tot stand brengen. Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen.” De Provincie ondersteunt het project in Venray met een bijdrage van € 50.000,-.

Leerkrachten ontlasten

Ook Heerlen ontvangt een bijdrage van € 50.000,-. Jordy Clemens, wethouder onderwijs in Heerlen, is blij met de steun van de provincie. “Om gelijke kansen te creëren zetten we in Heerlen in op het gezond laten opgroeien van kinderen. Dat begint al bij de zwangerschap, maar moet in elke ontwikkelingsfase van het kind aandacht krijgen. Zo gaan we op acht basisscholen zorgen voor een warme overdracht vanuit de peuteropvang en zetten we de jeugdconsulenten op deze basisscholen extra in om de leerkrachten te ontlasten. Daardoor kunnen leerkrachten hun aandacht meer richten op het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij leerlingen.”

Talent centraal

“Het provinciaal onderwijsbeleid ‘onderwijskwaliteit van de toekomst’ richt zich dan ook met name op talentontwikkeling, waarbij het talent van het kind centraal staat. Als kinderen mee kunnen ontwikkelen met toekomstige uitdagingen en zich snel kennis kunnen eigen maken zorgt dit voor goed opgeleide arbeidskrachten op alle niveaus. Hierbij moeten gelijke kansen in het onderwijs de standaard zijn”, aldus Teunissen.