Regio Zuidoost-Nederland samen aan de slag voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

27 juni 2018

‘In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.’ Dit perspectief staat centraal in de vandaag gesloten New Deal voor regio Zuidoost-Nederland door zes triple helix regio’s en de provincies Limburg en Noord-Brabant, verenigd in Brainport Network. Door gezamenlijk op te trekken in onder meer lobby naar het Rijk, afstemming onderling van activiteiten en uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden biedt deze deal extra ondersteuning voor de Limburgse ambities zoals geformuleerd in  het Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo Werkt Limburg’. Dat werd eind vorig jaar gepresenteerd door gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen.

Binnen de New Deal is er ten eerste aandacht voor toegang tot scholing en ontwikkeling en in het verlengde daarvan naar het vergemakkelijken van een oversteek van functie naar functie dan wel van branche naar branche. Een actie in dat verband is het voor de regio intersectoraal samenbrengen van opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Op de agenda staat verder onder andere het bevorderen van delen van arbeidsmarktinformatie met de inzet van het door Brainport Network ontwikkelde online arbeidsmarktdashboard.

Uitdaging voor alle deelnemers

Met de New Deal worden werkgevers en werknemers uitgedaagd om mee te doen en een gezamenlijk belang te dienen. Zijn mensen bereid zichzelf te blijven ontwikkelen en zo nodig te switchen van baan, dan kunnen ze altijd ergens in de regio aan de slag. En investeren bedrijven en organisaties volop in de ontwikkeling van personeel, dan betaalt zich dat uit in de beschikbaarheid van de juiste mensen met de juiste kwalificaties op het juiste moment. Limburg

Doorbreken van patronen

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University en bestuurder van Brainport Network, over de achtergrond van de New Deal: “Telkens herhaalt de geschiedenis zich. Is er een crisis, dan komen mensen aan de kant te staan. Tot ze ineens weer, van de reservebank, met te weinig wedstrijdritme het veld in moeten. Zo kampt Zuidoost-Nederland nu met een gebrek aan geschikt personeel, terwijl er rijkelijk economische kansen liggen. Erg schadelijk. Het remt af en werkt een volgende crisis in de hand. Met de New Deal willen we dit doorbreken en ervoor zorgen dat menselijk kapitaal niet langer de achilleshiel is van de economie.”

Limburgs gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen vult aan: “De economie in Zuidoost-Nederland groeit als kool en daarom zetten we nu al volop in op het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten. Ook vragen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een beroepsbevolking die wendbaar en veerkrachtig is. In ons Aanvalsplan is er daarom al veel aandacht voor onder andere leren en ontwikkelen. Deze New Deal zet onze Limburgse ambities nóg meer kracht bij.”

Groeimodel

De regio Zuidoost-Nederland biedt de omvang en economische samenhang - denk aan techniekgerelateerde bedrijvigheid – voor ‘een eigen arbeidsmarkt’, maar fungeert binnen een grotere context als motor van de nationale economie en Europese innovatieregio. Daarom zijn zowel regionale als landelijke en Euregionale partijen welkom om mede invulling te geven aan de New Deal. Brainport Network faciliteert dat en verbindt initiatieven.

Tal van netwerkcontacten zijn in de afgelopen periode al inhoudelijk op de New Deal aangehaakt en staan klaar om hun steentje bij te dragen, waaronder het landelijk Techniekpact, landelijk en regionaal georganiseerde sectoren en O&O fondsen, werkgeversorganisaties (onder andere Techniekcoalitie van FME, Metaalunie en Uneto-VNI), werknemersvertegenwoordigers, onderwijsinstellingen op alle niveaus, het kabinet, de rijksoverheid, de SER, SBB en UWV.

Ondertekening

De Brainport Network partners, in de persoon van afgevaardigde topbestuurders, zetten hun handtekeningen onder de New Deal tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op Kasteel Geldrop met netwerkcontacten van binnen en buiten Zuidoost-Nederland uit overheid, bedrijfsleven en het onderwijs- en kennisveld.

Zie ook www.brainportnetwork.nl/newdeal.

Over Brainport Network

Zes regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg verenigen in Brainport Network hun krachten, gericht op innovatiegedreven economische ontwikkeling van Zuidoost-Nederland. Brainport Network verbindt regionale netwerken die elk hun oorsprong hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen - in zogenaamd ‘triple helix’ verband. Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan economische ontwikkeling. Brainport Network opereert als innovatieve projectontwikkelaar, Euregionale denker en doener en ambassadeur in Den Haag en Brussel van economische kansen in Zuidoost-Nederland.

Over het Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo Werkt Limburg’

Meer Limburgers aan het werk, duurzame immigratie, leven lang leren, het goede voorbeeld geven en gezamenlijke bewustwording. Limburg lanceerde vorig jaar het Aanvalsplan ’Zo Werkt Limburg’, een strategie voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Dit aanvalsplan vraagt een brede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Het plan zet in op vijf thema’s: bewustwording, arbeidsparticipatie, ‘here to stay’ (wonen, werken en leven voor Nieuwe Limburgers), een leven lang leren en tenslotte het werkgeverschap van de Provincie Limburg.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Hoogleraar Ton Wilthagen is beschikbaar voor vragen vanuit de pers: Wilthagen@uvt.nl , 06-18438670.

Voor meer informatie: www.brainportnetwork.nl/newdeal