Reactie Gedeputeerde Staten op OvV-rapport Chemelot

21 juni 2018

Op donderdag 21 juni om 10 uur heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Chemie in samenwerking, veiligheid op het industriecomplex Chemelot’ openbaar gemaakt door dit aan te bieden via haar website

De OvV bevestigt in dit rapport dat Gedeputeerde Staten (GS) als bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) haar wettelijke taken en bevoegdheden - zoals die thans gelden - mede via onze Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUDZL) adequaat heeft uitgevoerd.

Zoals de OvV ook aangeeft, is de koepelvergunning voor Chemelot hierbij een goed werkend instrument. GS onderschrijven de stelling van de OvV dat veiligheid een belangrijke bouwsteen is voor de totale ontwikkeling van het Chemelot-terrein en de directe omgeving. GS delen dan ook de aanbevelingen in het OvV-rapport, die betrekking hebben op de rol van de Provincie op dit vlak.

De kern van deze aanbevelingen is om boven op de huidige wettelijke eisen de onderlinge risico’s van activiteiten binnen het multi-user industriecomplex verder te beperken. Deze gevraagde extra inzet zal een traject zijn voor publieke en private partners samen. GS willen deze ambitie waarmaken en hier regie op nemen, binnen de integrale aanpak van het Chemelot-terrein en omgeving. Hiervoor zoekt GS afstemming met alle betrokken overheidsinstanties, inclusief de Veiligheidsregio. Met als oogmerk om de inspanningen van de private partijen, zoals beschreven in het visiedocument ‘Chemelot 2025’ te versterken. Veiligheid is daarbij een van de centrale thema’s.