Limburgse Campussen in de plus

5 juni 2018

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Netwerk Kennissteden Nederland heeft Buck Consultants International het rapport ‘Inventarisatie en meerwaarde van campussen in Nederland’ opgesteld. In het vandaag verschenen rapport is ook naar de vier campussen van Brightlands gekeken. De algemene conclusie dat het goed gaat met de campussen in Nederland geldt ook voor de vier Brightlands campussen in Limburg.

Het rapport kijkt daarvoor in het bijzonder naar de campussen die al langer bestaan. In Limburg zijn dat de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus in Maastricht, die in Nederland en ook internationaal een rol van betekenis spelen. De onderzoekers hebben vergeleken hoe de werkgelegenheid zich in 2014-2018 op de campus heeft ontwikkeld ten opzicht van de groei in de vestigingsplaats. Uit die vergelijking blijkt dat de werkgelegenheid voor de Maastricht Health Campus met 74% procent groeide ten opzichte van 0% in de gemeente Maastricht. De Brightlands Chemelot Campus kende een groei van 27 % ten opzichte van 7% in de gemeente Sittard-Geleen.
Voor een vergelijking met de vestigingsplaats in dit onderzoek zijn de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen en de Brightlands Campus Greenport Venlo nog te jong. Ook deze campussen ontwikkelen zich zeer voorspoedig als centrum voor innovatie op het gebied van smart services en gezonde voeding.

Brightlands campussen zijn ‘echte’ campussen

De onderzoekers hebben vastgesteld dat de vier Brightlands campussen voldoen aan de criteria om zich campus te kunnen noemen. Vereisten daarvoor zijn een focus op R&D en/of op technologie-gedreven activiteiten. Ook moet een campus fysiek hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en onderzoeksfaciliteiten bieden. Derde voorwaarde is de aanwezigheid van substantiële kennisdragers (universiteit, universitair medisch centrum, onderzoeksinstituut, R&D centrum van groot internationaal opererend bedrijf). Ten slotte is actieve open innovatie een belangrijk kenmerk van een campus. In het onderzoek naar 82 campusinitiatieven worden er 35 als ‘echte’ campussen aangemerkt.

Reacties Brightlands en gedeputeerde Van den Akker

De CEO’s van de vier Brightlands campussen stellen met tevredenheid vast dat ook in deze onafhankelijke inventarisatie wordt aangetoond hoe belangrijk de campusontwikkeling voor Limburg en de Euregio is. De resultaten bevestigen de koers die Brightlands vaart voor de ontwikkeling en ambities van de vier Brightlands campussen. Het ecosysteem van internationale ondernemers, onderzoekers en studenten begint zijn vruchten af te werpen. Belangrijk is ook de kruisbestuiving met partners in de directe omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven op industriepark Chemelot voor de campus in Sittard-Geleen en het Academisch Ziekenhuis (MUMC+) voor de Maastrichtse campus en de agri-foodsector in Noord-Limburg voor de campus in Venlo. Een succesfactor is ook de kruisbestuiving tussen campussen onderling: slimme data (campus Heerlen) zijn onmisbaar bij het ontwikkelen van gezonde voeding, van duurzame chemie of bij innovaties in de geneeskunde.
De CEO’s van de Brightlands campussen zullen het rapport van Buck Consultants International met de aandeelhouders en stakeholders bespreken. Dan zal ook worden beoordeeld in hoeverre de algemeen geformuleerde aandachtspunten en aanbevelingen voor Brightlands een rol spelen.

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur):

Het rapport geeft aan dat we met de campussen een goede strategie volgen. Eens te meer blijkt dat samenwerking op campussen prima past bij de huidige netwerkstructuur waar kennis, kunde en middelen door kennisinstituten, bedrijfsleven en overheid wordt samengebracht. Het rapport geeft aan dat werkgelegenheid fors stijgt. Kortom, allemaal prima ontwikkelingen.

Aanbevelingen onderzoek

Een van de aanbevelingen stelt aan de orde dat de groei van bedrijvigheid op campussen een intensivering van de battle for talent betekent. Nationale en internationale actieprogramma’s om meer hoger opgeleiden uit het buitenland aan te trekken en te behouden zijn daarom urgent. Profilering van de campussen, zeker ook internationaal, is daarbij belangrijk.
Ook wordt gesteld dat het voor de ontwikkeling van campussen en de noodzaak van innovatie nodig is dat op lokaal en regionaal niveau kennisinstellingen, bedrijven/campuseigenaren, gemeenten, regio’s en provincies het voortouw nemen om de groei van de campussen te faciliteren en te stimuleren. Op nationaal niveau moeten campussen een prominentere plek krijgen in het nationale bedrijven- en topsectorenbeleid.
Andere aandachtspunten voor campussen zijn onder andere de ontwikkeling van vastgoed en vestigingsfaciliteiten, de bereikbaarheid van campussen en aandacht voor talent, het delen van onderzoeksfaciliteiten, het uitwisselen van kennis en business development en marketing.