Bijzonderheden uit vergadering Provinciale Staten 15-6-2018

15 juni 2018

Benoemd werden 4 nieuwe Statenleden voor de SP-fractie. Als gedeputeerde werd benoemd de heer Ruers. Het Limburgs Parlement debatteerde over de Limburgagenda 2030 en stemde onder meer in met de voorbereiding van het inpassingplan Windpark Greenport Venlo.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden op 8 juni jl. van de heer mr. J. Matti, oud-Griffier van de Provincie Limburg in de periode 1967-1979.

Beëdiging 4 Statenleden voor de SP-fractie

Als gevolg van het besluit van 27 april 2018 van een aantal leden van de SP-fractie uit Provinciale Staten om uit de fractie te stappen, werden tijdens de Statenvergadering hun opvolgers geïnstalleerd.
Het betreffen:

 • de heer A.G. (Tom) Baars, 49 jaar en woonachtig in Sittard, als opvolger van Statenlid Schilders;
 • de heer M. (Marc) Van Caldenberg, 31 jaar en woonachtig in Landgraaf, als opvolger van Statenlid Kusters;
 • de heer P.M.G. (Peter) Visser, 67 jaar en woonachtig in Schin op Geul. De heer Visser was eerder al lid van Provinciale Staten, gedurende de Statenperiode 2007-2011 en in de huidige Statenperiode vanaf maart 2015 tot september 2017. De heer Visser is de opvolger van de heer Quaedflieg;
 • mevrouw G.A. (Angelique) Weingarten, 51 jaar en woonachtig in Venlo. Ook mevrouw Weingarten maakte eerder deel uit van Provinciale Staten en wel van maart 2015 tot mei 2016. Mevrouw Weingarten is de opvolger van de heer Schaminée.

Zoals gebruikelijk vond er voorafgaand aan de installatie onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van de nieuw toe te laten Statenleden. De Commissie onderzoek geloofsbrieven adviseerde positief. De nieuwe Statenleden werden geïnstalleerd door de heer Bovens, voorzitter Provinciale Staten. De heer Bovens sprak een dankwoord uit richting de vertrekkende Statenleden voor hun inzet in de afgelopen periode voor de provincie Limburg.

Limburgagenda 2030

Om mee te kunnen bewegen met alle veranderingen in de samenleving, op cultureel, economisch en sociaal gebied heeft de Provincie het initiatief genomen om met de Limburgse samenleving in gesprek te gaan over de uitdagingen van de toekomst voor Limburg. Ruim 500 Limburgers, van jong tot oud, van leek tot deskundige, hebben actief meegedacht en gepraat over deze agenda. Daarnaast zijn nog eens 1.000 andere Limburgers gevraagd naar hoe zij tegen het Limburg van nu en de toekomst aankijken.
In de Limburgagenda 2030 staan richtinggevende keuzes voor het Limburg van morgen.
Het Limburgs Parlement debatteerde over het document zonder echt op de inhoud in te gaan. De fracties gaven vooral aan hoe zij dit document naar de toekomst toe wensen te gebruiken.
De heer Bovens, vanuit het college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het proces om tot de Limburgagenda te komen, gaf nog een korte toelichting op het document, waarbij hij de politieke vertegenwoordigers opriep om de Limburgagenda 2030 te betrekken bij de programmavorming voor de komende Statenverkiezingen van maart 2019. Concretisering van het document kan onder meer via een toekomstig coalitieakkoord, maar ook gemeenten kunnen het document gebruiken bij beleidsvorming. Het is het voornemen dat de Limburgagenda via periodieke herijkingen dynamisch blijft.

Debat ontstane situatie binnen de SP en coalitie

Voorafgaand aan de benoeming van de nieuwe SP-gedeputeerde werd er op verzoek van de oppositiepartijen gedebatteerd over de ontstane situatie binnen de SP en daarmee binnen de coalitie. De actoren in deze kwestie werden door de oppositiepartijen opgeroepen om meer transparantie en helderheid te geven rondom de gebeurtenissen die leidden tot het vertrek van een van de SP-gedeputeerde, vijf SP-Statenleden en de publicaties daarover.
De SP-fractievoorzitter, mevrouw Claessens-Schepers, gaf in haar reactie onder meer aan dat het vertrek van de 5 fractieleden voor de fractie een verrassing was. De fractie werd hierover via de media geïnformeerd. Vervolgens is er geen gelegenheid meer geweest om met de vertrekkers in overleg te gaan. Beaamd werd dat er kritiek was richting de heer Prevoo naar aanleiding van zijn uitlatingen, opgetekend in een krantenartikel over huisvesting van arbeidsmigranten. Toegelicht werd dat er vanuit het landelijke SP-partijbestuur een intern onderzoek volgt. Binnen de fractie was er onvrede, dat was bekend, maar de verwachting was dat dit besproken zou kunnen worden binnen de fractie. Met nadruk werd gesteld dat er geen sprake is (geweest) van beïnvloeding door de landelijke partijtop en/of het provinciale partijbestuur. Ook is de aanbeveling voor een nieuwe gedeputeerde niet aan de fractie opgelegd.
Als coalitieleider gaf de heer Koopmans aan alle vertrouwen te hebben en te houden in alle coalitiegenoten. Benadrukt werd dat er nog steeds sprake is van een breed gedragen coalitie en coalitieakkoord.
De heer Bus (afgesplitst van SP en zelfstandig verder gegaan als fractie Bus) gaf eveneens een toelichting op de kwestie. Naar zijn mening was er pas in de periode na de perspublicaties sprake van bemoeienis vanuit de partijtop en partijprominenten en dan vooral vanuit Limburg.
Tenslotte kwam gedeputeerde Van Rijnsbergen (SP) aan het woord. Zij gaf aan nooit gedacht te hebben in de situatie terecht te komen waarin je er samen niet uitkomt. Ze maakte duidelijk deze ingrijpende aangelegenheid te betreuren en zich daarvoor mede verantwoordelijk te voelen. Mede daarom heeft de SP zich er vol op ingezet om zo spoedig mogelijk goede en vooral gemotiveerde opvolgers te kunnen presenteren.

Benoeming en beëdiging gedeputeerde mr.dr. R.F. (Bob) Ruers

De SP-fractie presenteerde de heer Ruers als kandidaat voor de functie van gedeputeerde, als opvolger van gedeputeerde Prevoo die onlangs zijn ontslag aanbod als lid van het college van Gedeputeerde Staten.
De Commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteerde aan Provinciale Staten dat er geen feiten en/of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat.
De aanwezige Statenleden stemden als volgt: 30 stemmen voor de heer Ruers, 6 stemmen voor Ron Meyer, 2 stemmen voor Riet de Wit, 2 stemmen voor Jan de Wit, 1 stem voor Edwin Bus, 1 stem voor Daan Prevoo en 2 stemmen waren ongeldig. Daarmee besloten Provinciale Staten de heer Ruers te benoemen tot lid van Gedeputeerde Staten.

De heer Ruers (1947), woonachtig in Sittard, aanvaardde zijn benoeming voor een voltijd functie en werd geïnstalleerd door de heer Bovens, voorzitter van Provinciale Staten.

Windpark Greenport Venlo

4 personen maakten gebruik van het inspreekrecht op het agendapunt Coördinatiebesluit Windpark Greenport Venlo.
Provinciale Staten stemden in met dit zogenaamde coördinatiebesluit Windpark Greenport Venlo. Dit besluit maakt het mogelijk dat (de voorbereiding van) de besluitvorming over alle uitvoeringsbesluiten, de integrale communicatie over het project én de procedure naar omwonenden en andere belanghebbenden gelijktijdig plaatsvindt met de omgevingsvergunning voor de windturbines. Het betreft een procedurebesluit, geen inhoudelijk besluit. De inhoudelijke behandeling over het windpark vindt plaats tijdens de Statencommissie op 31-8-2018 waarbij dan ook de ontvangen (inhoudelijke) zienswijzen worden betrokken. Inhoudelijke besluitvorming door Provinciale Staten over het windpark Greenport Venlo staat gepland voor de Statenvergadering van 28-9-2018.

Verder stemde het Limburgs Parlement in met:

 • de Kroon te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing van onteigening ten behoeve van de realisatie van het inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum;
 • het beëindigen van de status Groot Project voor het project Brains Unlimited;
 • het Statenvoorstel Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis, waardoor het subsidieplafond van deze regeling verhoogd kan worden;
 • het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten tot beëindiging van de samenwerking met Bouwfonds Property Development Ontwikkeling B.V in de Ruimte voor ruimte Limburg C.V en de Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer B.V. en daarmee met het voornemen van het college om de onderneming alleen voort te zetten c.q. het belang in de onderneming over te nemen;
 • het Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Proefdraaiplaats Maastricht Aachen Airport, waarmee de coördinatie wordt geregeld van procedures rondom het provinciaal inpassingsplan.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag.

 • De motie Rossel c.s. ‘Opzetten meetnet Maastricht Aachen Airport (MAA)’ werd niet in stemming gebracht maar aangehouden.
 • De (2e gewijzigde) motie Rossel c.s. ‘Einde zilverzandwinning Sibelco in Heerlen en landgraaf’ werd ingetrokken.
 • De motie Van Wageningen c.s. ‘Bevorder netwerkalternatieven voor aardgas’ werd aangenomen. Verantwoordelijk gedeputeerde Geurts gaf aan de intenties van deze motie over te zullen nemen.
 • De motie Lodewijks c.s. ’Regionale energietransitie-mix’ werd overgenomen door het college van GS en ingetrokken. Met de motie wordt het college opgeroepen regionale energieconvenanten uit te werken teneinde de Limburgse energietransitie doelstellingen evenredig en efficiënt te realiseren.
 • De motie Plusquin c.s. ‘Stappen zetten tegen stalbranden’ werd aangehouden naar aanleiding van toezeggingen van verantwoordelijk gedeputeerde Mackus.
 • De Statenbrede motie Houben c.s. ‘Onderzoek naar kinderen in Limburg met aangeboren afwijkingen’ werd met algemene stemmen aangenomen. Verantwoordelijk gedeputeerde Van Rijnsbergen gaf aan de intenties van de motie over te zullen nemen.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.