Bijzonderheden Statenvergadering 29 juni 2018

30 juni 2018

De vergadering van het Limburgs Parlement stond vooral in het teken van de Voorjaarsnota 2018 die door Provinciale Staten werd vastgesteld. Nadat het besluit hiertoe door Provinciale Staten was aangepast werd ingestemd met het voornemen van Gedeputeerde Staten om het complex van Marsna Paper dat nog in eigendom was van de Provincie te verkopen aan Marsna Paper Meerssen in combinatie met een bijdrage in de kosten van achterstallige onderhouds- en brandveiligheidsmaatregelen.

Voorjaarsnota 2018

Het is de taak van Provinciale Staten om de door Gedeputeerde Staten aangeboden Voorjaarnota al dan niet gewijzigd vast te stellen. Het betreft de laatste Voorjaarsnota in de huidige Statenperiode 2015-2019. Later dit jaar wordt de vastgestelde Voorjaarsnota vertaald naar de in november a.s. door Provinciale Staten te behandelen en vast te stellen Programmabegroting voor 2019.

Tijdens het debat werden 26 moties ingediend, daarvan werden er 14 in stemming gebracht, waarvan er 13 werden aangenomen, 1 verworpen. Verder werden 7 moties aangehouden en 5 ingetrokken naar aanleiding van toezeggingen.

PVV (Housmans) gaf aan geen voorstander te zijn van (dure) EGTS-regelingen (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) en riep op tot meer bilateraal overleg en bestuurlijke contacten over de grenzen heen. Als belangrijke punten noemde de PVV de meerjarige infrastructuur, ruimte en transport, erfgoed, cultuur, wetenschap, innovatie en economie. Met betrekking tot de sociale agenda vroeg de PVV om aandacht voor de problematiek binnen de jeugd- en ouderenzorg als gevolg van de decentralisatie en bezuinigingen.
De motie Housmans c.s. ‘Limburgs studiefonds’ werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt gevraagd de mogelijkheden van een revolverend Limburgs studiefonds te onderzoeken en te vertalen in een regeling.
Gewezen werd op het belang van toekomstige reserveringen voor het onderhoud van provinciale wegen. De motie Housmans ‘Onderhoud en beheer provinciale wegen’ hiertoe, werd ingetrokken op basis van toezeggingen van GS. In het kader van het onderwerp digitalisering werd gevraagd te kijken naar mogelijkheden om bij de overstap van internet te kiezen voor behoud van emailadressen.
CDA (Werrij-Wetzels) vroeg onder meer om aandacht en creatieve oplossingen voor de tekorten op de arbeidsmarkt, het dreigende ‘uitsterven’ van technische opleidingen, waterveiligheid en eenzaamheid. Op het gebied van energie en duurzaamheid vroeg CDA om het nemen van verantwoordelijkheid en het tonen van daadkracht, vooral waar het gaat om mogelijkheden met zonnepanelen.
De motie Titulaer c.s. ‘Verdeling politiesterkte’, werd overgenomen door het College van Gedeputeerde Staten en niet in stemming gebracht. De intentie van de motie is dat de CdK richting de Regering, de minister van Justitie en Veiligheid en de Staten Generaal de recente verdeelsleutel politiesterkte onder de aandacht brengt met uiteindelijk het doel te komen tot versterking van de Limburgse politiesterkte.
De motie Geraats c.s. ‘Herprioritering middelen t.b.v. klimaatadaptie’ werd met algemene stemmen aangenomen. Hiermee wordt GS gevraagd samen met partners te komen tot een herprioritering van doelen en middelen van het provinciale waterplan en te komen tot maatwerkoplossingen voor de omgeving.
De motie Werrij c.s. ‘CO2-reductie’ werd met algemene stemmen aangenomen waarmee het college wordt gevraagd bij alle toekomstige voorstellen de positieve en negatieve effecten op de CO2-reductie toe te lichten.
De motie Hermans c.s. ‘Extra structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties’ werd overgenomen door GS en niet in stemming gebracht. Hiermee komt in de begroting 2019 € 1 miljoen extra beschikbaar voor de uitvoering van de bestaande subsidieregeling.
GroenLinks (Rossel) gaf aan dat de voorgestelde investeringen uit de Voorjaarsnota evenwichtiger hadden mogen zijn: minder naar economische structuurversterking en meer voor de sociale agenda, natuur en duurzaamheid. GroenLinks noemde de suggestie uit de Voorjaarnota te kijken naar nieuwe bedrijfskavels langs de Buitenring Parkstad volstrekt onacceptabel. Ook aanvullende investeringen in Maastricht Aachen Airport (MAA) ziet GroenLinks met argusogen tegemoet. Voorstander blijft GroenLinks van de Avantislijn.
De motie Rossel ‘Provincie Limburg gaat op in circulaire economie’ werd verworpen. De moties Rossel ‘Intensivering middelen Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019’, ‘De redding van het insect’, ‘Vlieg gezondheid en klimaat ook in dossier MAA’,  ‘Verplichte drinkwatertoets als onderdeel emissie/imissietoets’ en ‘Periodiek rapporteren kwalitatief natuurbeheer’ werden aangehouden.
SP (Claessens-Schepers) vroeg om meer aandacht en inzet voor de inwoners van Limburg met een afstand tot de arbeidsmarkt en de mismatch van vraag/aanbod op de arbeidsmarkt.  Onacceptabel vindt SP de bestaande grote sociale/economische verschillen in Limburg. Zorgen werden uitgesproken over IBA waar de fractie weinig resultaten ziet met betrekking tot de sociaal economische structuurversterking en verduurzaming in de Parkstadregio. Aandacht werd gevraagd voor energievoorziening in de toekomst en de aanpak van de sanering van asbestdaken. Opgeroepen werd om leefbaarheid niet ten koste te laten komen van economische belangen.
De motie Lauvenberg-Evers ‘Gezonde kantines in ziekenhuizen en zorginstellingen’ werd ingetrokken gezien de reactie en toezegging hierop vanuit het college van GS.
De motie Lauvenberg-Evers ‘Interimpool een beter Limburg voor minder geld’, werd aanvaard. Deze motie heeft als doel te komen tot beperking van de (kosten van) externe inhuur door te onderzoeken of er een interne interimpool opgezet kan worden samen met andere gemeenten en semioverheden in Limburg.
50PLUS (Van der Linden) noemde de context van de Voorjaarsnota duidelijk: ‘op basis van vastgestelde beleidskaders liggen er voldoende uitdagingen, te realiseren in de tweede helft van 2018 en daarna. Om die reden staan in de Voorjaarsnota 2018 naar de mening van 50PLUS alleen enkel aanvullende inhoudelijke en financiële accenten.’
Met de motie Van der Linden c.s. ‘Doorstart Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO)’ werd het college opgeroepen om een overbruggingssubsidie beschikbaar te stellen met als doel het HOVO in Limburg te behouden. De motie werd met algemene stemmen aanvaard.
Om het aantal scholingstrajecten voor 45-plussers significant te verhogen werd de motie Van der Linden c.s. ‘Uitbreiding scholingstraject 45-plussers’ ingediend. Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard.
Gelet op de doelstelling van CO2 reductie werd gevraagd om meer ambitie te tonen en met een plan van aanpak te komen met duiding van de rol van de Provincie gericht op mogelijkheden van alternatief vervoer en vooral voor het rijden op waterstof. De motie Van der Linden ‘Experimenten alternatieve vormen van vervoer’ werd mede gezien de reactie en toezegging vanuit GS ingetrokken.

VVD (Nijskens) ging in het debat in op de onderwerpen economie, wonen, sociale domein en cultuur. Gevraagd werd naar meer duidelijkheid over de investeringen in het sociaal domein en de  aanhaking van deze investeringen aan de economie. Aandacht werd gevraagd voor arbeidsparticipatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Duidelijkere doelen/taakopgaven werden gevraagd met betrekking tot snel internet en wonen.
De motie Heuvelings c.s. ‘Dubbelglas(vezel) voor Limburg’ werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee GS wordt gevraagd een actieplan te ontwikkelen op het gebied van glasvezelbekabeling in geheel Limburg in 2022.
De motie Heuvelings c.s. ‘Internationale museumkaart’ werd aangenomen met als doel samen met Duitsland en België een internationale museumkaart te ontwikkelen.
De motie Heuvelings c.s. ‘Uitbreiding vrachtautoparkeerplaatsen aan de grens van Limburg’ werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee GS wordt gevraagd met betrokken partijen in overleg te gaan over het uitbreiden van het aantal vrachtautoparkeerplaatsen aan de Limburgse grenzen.
PvdD (Plusquin) ging in haar betoog in op verantwoordelijkheid nemen, vooral op de gebieden van biodiversiteit, energietransitie, stankoverlast veehouderij en de zorgplicht voor hulpbehoevende dieren. De motie Plusquin c.s. ‘Noodhulp en vervoer zieke en gewonde dieren’ werd aanvaard. De motie Plusquin c.s. ‘Aanpak geurhinder vanwege tegenvallende prestaties luchtwassers’ werd aangehouden.
D66 (Vaessen) wees op het belang van innovatie in alle beleidsvelden en riep op daarbij het milieu zoveel mogelijk te ontzien. De motie Van Dommelen ‘Een dumper is een stumper’ werd met algemene stemmen aangenomen. Deze motie moet leiden tot een bewustwordingscampagne in Limburg gericht op het schoonhouden van de Limburgse natuur en het buitengebied . Gewezen werd op het belang van de uitvoering van de belangrijke opgave van de energietransitie. Zorgen werden uitgesproken over de personele ontwikkelingen in het onderwijs. De motie Van de Ven ‘Limburgs lerarendilemma’ werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee het college wordt gevraagd met betrokken partijen nader onderzoek te doen naar het arbeidsmarktprobleem binnen het primair en voortgezet onderwijs in Limburg en een mogelijke aanpak hiervan.
D66 wenst een uitrol van snel internet voor de hele provincie en vroeg GS naar initiatieven op dit gebied en duiding van de rol voor de Provincie hierin. Tenslotte werd gevraagd naar de voortgang met betrekking tot de railagenda en vooral de elektrificatie en capaciteitsuitbreiding Maaslijn en het spoor Heerlen-Aken, waarbij de suggestie werd gedaan de besluitvorming daarover al te koppelen aan de begroting 2019.
Volkspartij Limburg (Van Rey) vroeg om een meer activistische houding van het college richting Den Haag met betrekking tot het Limburgs aanbod aan het kabinet (de investeringsagenda gericht op een duurzaam en toekomstbestendig Limburg). De fractie onderschreef het belang van veiligheid rondom het chemiecluster maar vroeg zich af bij wie de rekening terecht zal komen. Met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking stelde spreker vast dat dit onderwerp al vele jaren terugkomt in de beleidsplannen, maar dat resultaten uitblijven. Ook werd aandacht gevraagd voor de positie van het MKB/retail. De fracties werden opgeroepen om kritisch te blijven rondom de vervolgaanpak van de Limburg branding en met name op de rol van PS daarin. Tenslotte deed de Volkspartij Limburg de suggestie om mogelijkheden te bezien om te komen tot een klachtenmeldpunt voor (V)MBO’s.
PvdA (Kuntzelaers) vroeg evenals een aantal andere fracties aandacht voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Zorgen werden uitgesproken over (het kostenniveau) van de railagenda en duurzaamheid. Gevraagd werd om een meer innovatieve inzet op het gebied van asbestsanering. Ernstige zorgen werden geuit over de vervuilingssituatie bij afvalverwerker BAG in Stein en in dit verband werd aandacht gevraagd voor de wijze van toezicht en handhaving in dezen door de Provincie.  De motie Berghorst ‘Toezicht en handhaving risicobedrijven’ werd overgenomen door GS en niet in stemming gebracht. Met deze motie wordt GS gevraagd te komen tot een zogenaamd aanvalsplan risicobedrijven met als doel effectiever en proactiever toe te zien op en te handhaven bij  risicobedrijven.
De motie Houben ‘Showcase alternatieve asbestsaneringsmethode’ werd aangenomen.
Fractie Bus (Bus) vroeg om een beleidsvisie gericht op de huidige situatie van de arbeidsmarkt in relatie tot economische groei, structuurversterking en sociale ontwikkeling.
Hij riep op om de mens centraal te laten staan in de economie: ‘niet de mens moet zich naar de economie richten, maar de economie naar de mens.’

De verantwoordelijk gedeputeerden gingen in op de door de fracties ingebrachte aandachtspunten, vragen en verzoeken waarbij een aantal toezeggingen werd gedaan.

Uiteindelijk stemde het Limburgs Parlement met algemene stemmen in met de Voorjaarsnota 2018.

Verkoop papierfabriek, bedrijfshal en kantoorvilla’s in Meerssen

Ondanks zeer kritisch opmerkingen vanuit vooral de fracties SP, GroenLinks,  Volkspartij Limburg én twijfels bij 50PLUS, besloten Provinciale Staten geen gebruik te maken van het recht om gedeelde formele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken op het voornemen van Gedeputeerde Staten om het fabriekscomplex met de bijbehorende kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V. te verkopen en daarnaast het leveren van een bijdrage aan Building Marsna B.V. voor de kosten van maatregelen voor achterstallig onderhoud en brandveiligheid van maximaal € 4,3 miljoen.
Het besluit van Provinciale Staten hierover werd op basis van het amendement 23 Van Wageningen aangevuld in die zin dat in het besluit én de onderliggende stukken duidelijker vastligt dat landschapsontwikkeling mede een doel is van enerzijds de verkoop van de papierfabriek en anderzijds het behoud door de Provincie van de gronden rond de papierfabriek. Door het college werd toegezegd dat er nog een extra externe toets wordt gedaan op staatssteun voordat er wordt overgegaan tot effectuering van hun voornemen.
Het amendement 24 Lauvenberg-Evers werd verworpen. Dit amendement had als doel de bijdrage in de kosten te beperken tot € 1 miljoen (in plaats van € 4,3 miljoen) als dekking voor de kosten m.b.t. brandveiligheidsmaatregelen en daarnaast de onderliggende gronden in eigendom van de Provincie te laten blijven.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.