Bijzonderheden Statenvergadering 22 juni 2018

22 juni 2018

De vergadering stond in het teken van de behandeling van de jaarstukken 2017. In het debat gingen de verschillende Statenfracties ook in op het gevoerde beleid gedurende de huidige Statenperiode 2015-2019.

Jaarstukken 2017

Met de Jaarstukken 2017 leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de realisatie van de beleidsvoornemens van de door Provinciale Staten vastgestelde Programmabegroting 2017.
In het debat konden de Statenfracties ook reageren op het gevoerde beleid in de huidige Statenperiode 2015-2019 - het zogenaamde verantwoordingsdebat.

PVV (Housmans) vond het opmerkelijk dat er op een aantal belangrijke thema’s geen investering is gedaan in 2017 en vroeg zich af of het college ambitieus genoeg is. Voor de Limburgse MKB vroeg de PVV om maximale inzet van het college. Zo ook op de onderwerpen Sociale Agenda/jeugdzorg, veiligheid en een aantal infraprojecten. Geconstateerd werd dat projecten als groen in de stukken vermeld staan, terwijl er geen realisatie is. Als voorbeeld werd verwezen naar een motie uit 2014: motie Heemels inzake ‘Kostenvermelding provinciale projecten’ waarmee GS werd opgeroepen om bij grote openbare projecten/werken borden te plaatsen met het subsidiebedrag van de Provincie. Afsluitend gaf spreker aan dat de PVV instemt met de Jaarrekening.
CDA (Titulaer) complimenteerde het college met het gevoerde financiële beleid.
Op 5 punten ging het CDA nader in op de resultaten: criminaliteit/politiesterkte, wonen, IBA Parkstad, landschapsfonds en financiën/economie. De suggestie werd gedaan een investerings- en beleggingsfonds op te richten met als doel economische en maatschappelijke versterking van de regio en daarmee de economische bedrijvigheid in Limburg.
De motie Titulaer c.s. ‘Verdeling politiesterkte’ werd aangehouden tot de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 op 29 juni a.s. Als verantwoordelijke op dit onderwerp adviseerde de CdK, de heer Bovens, om vooral aan te sluiten bij het lobbytraject dat thans loopt vanuit Limburg onder leiding van de Politiechef Eenheid Limburg, mw. Schäfer-Poels en de Regioburgemeester mw. Penn-te Strake.
GroenLinks (Rossel) constateerde dat het goed gaat in Limburg, vooral op economisch gebied. Bij de Sociale Agenda 2025 blijft GroenLinks vraagtekens plaatsen bij de wijze van het meten en sturen op doelmatigheid. Tastbare resultaten in relatie tot de doelstellingen in deze agenda zijn naar mening van GroenLinks ver te zoeken.
Gevraagd werd hoe het college ambities en doelstellingen op het gebied van energietransitie gaat realiseren en in het verlengde van deze vraag werd de motie Rossel ‘Provincie Limburg gaat op in circulaire economie’ ingediend. Deze motie werd niet in stemming gebracht maar aangehouden tot de behandeling van de Voorjaarsnota. Spijtig noemde GroenLinks het feit dat de Provincie Limburg niets extra’s doet op het gebied van natuur en op dit onderwerp ook niet voldoet aan de inspanningsambities.
De motie Rossel ‘Burgeronderzoek Maastricht Aachen Airport (MAA)’ werd ingetrokken naar aanleiding van een toezegging van gedeputeerde Van den Akker.
De motie Rossel ‘Intensivering middelen uitvoeringsprogramma Fiets’ met de vraag om aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor een goede fietsinfrastructuur werd aangehouden n.a.v. een toezegging van het college.
SP (Lauvenberg-Evers) noemde de jaarrekening stabieler dan de eigen fractie en toonde zich redelijk tevreden over de opzet van de stukken.  Als aandachtspunten noemde de SP onder meer de consequentheid van het in de jaarstukken gehanteerde stoplichtensystematiek en de stijging van de kosten voor externe inhuur. Gevraagd werd naar meer inzet en inzicht op het gebied van SROI. Tenslotte vroeg de SP om een evaluatie van de vele informatiebijeenkomsten die door GS voor leden van PS worden georganiseerd.
50PLUS (Van der Linden) keurde de jaarstukken goed. Zorgen uitte 50PLUS over de vele projecten die nog niet zijn gerealiseerd terwijl het einde van de Statenperiode in zicht is. Minder tevreden was 50PLUS over de inzet richting het MKB en de scholingstrajecten voor 45-plussers. Tenslotte memoreerde 50PLUS een eerder geconstateerd aandachtspunt, namelijk dat de accountant intensiever zou moeten samenwerken met de Griffie (Statenonderzoeksfunctie) om zodoende de controlerende taak van Provinciale Staten te versterken.
VVD (Heuvelings) sprak zich positief uit over de voorliggende Jaarrekening en noemde het een stuk zonder verrassingen, waaruit blijkt dat de Provincie in control is. Spreker vroeg aandacht voor de achterblijvende ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur die voor de Limburger tot veel ergernis (kunnen) leiden.
Volkspartij Limburg (Van Rey) riep Provinciale Staten op niet meer akkoord te gaan met het combineren van de behandeling van de jaarstukken en het verantwoordingsdebat. Terugkijkend op de Statenperiode benoemde de Volkspartij Limburg de ontwikkelingen binnen de SP, de rol van de media en de herindeling Landgraaf-Heerlen. In de afgelopen jaren miste spreker inzet van het college op verbonden partijen zoals Enexis en WML: met minder dividend kunnen de tarieven voor de burger omlaag, aldus de Volkspartij Limburg.
Spreker complimenteerde het college met de voorliggende Jaarstukken. Aandacht werd gevraagd voor de positie van het MKB en met name de retail, die het nu lastig heeft, en een meer gelijke uitsplitsing van investeringen over de Limburgse regio’s.
D66 (Van Wageningen) vroeg aandacht voor de wijze waarop de burgers kunnen zien wat de resultaten zijn van het gevoerde beleid. Opgemerkt werd dat er te veel projecten op ‘groen’ staan, terwijl het werk niet af is, maar ook andersom. Teleurgesteld is D66 met de bereikte resultaten met asbest, er is nog geen m2 gesaneerd. Gevraagd werd de thema’s asbest/energie los te koppelen en in de toekomst bij de verantwoording van projecten op te nemen of deze fossielvrij zijn opgeleverd/gerealiseerd.
PvdA (Kuntzelaers) constateerde dat de financiële voorspoed in het Gouvernement blijft aanhouden. PvdA noemde de jaarrekening rooskleurig maar soms onvolledig. Op het onderwerp werk miste spreker een lange termijn strategie en op het onderwerp asbest miste PvdA de resultaten. Geconstateerd werd dat op het onderwerp duurzaamheid in de stukken veel successen genoemd staan, maar het belangrijke aspect windenergie is niet gerealiseerd. Onder verwijzing naar recente grote vervuilingen door bedrijven werd gevraagd om meer aandacht voor handhaving. In het kader van het woonbeleid vroeg de PvdA het huidige beleid op basis van 3 regionale structuurvisies te evalueren en te overwegen beleid af te stemmen op kleinere regio’s.

Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans ging in zijn beantwoording in op de opmerkingen en vragen en het algemene beeld van de Provincie, waarbij een aantal toezeggingen werd gedaan.

Uiteindelijk stelden Provinciale Staten de jaarstukken over 2017 met algemene stemmen vast, evenals de wijze waarop het voordelige resultaat over 2017 bestemd wordt.

Verder:

• stelden Provinciale Staten vast de 1e Afwijkingenrapportage 2018 en de daaruit volgende 3e begrotingswijziging 2018.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien