Provincie Limburg zoekt lid voor de Raad van Advies van Kennis-as-project LIME

3 juli 2018

De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht , academisch ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool. Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.
De Provincie Limburg is op zoek naar een lid voor de Raad van Advies van Kennis-As project LIME – Limburg Meet.

Profielschets, werkwijze en rol

Inleiding

De Kennis-As Limburg is een 10-jarig strategisch programma van de Kennis-As partners Universiteit Maastricht , academisch ziekenhuis Maastricht, Fontys en Zuyd Hogeschool. Het is een programma gericht op economische en maatschappelijke structuurversterking in Limburg waarbij steun en partnerschap wordt gezocht bij de Provincie Limburg.
Met het oog op een soepel verloop en beheer van de subsidierelaties in het kader van de Kennis-As hebben de partners richtlijnen voor de begrotingen van de business plannen en de verantwoording over de voortgang (in Jaarplannen en Voortgangsrapportages), zowel inhoudelijk als financieel, alsmede voor de inrichting van de governance, met o.a. een Raad van Advies, van de projecten opgesteld.

De Provincie Limburg is op zoek naar een (1) lid voor de Raad van Advies van Kennis-As project LIME – Limburg Meet.

LIME is een gezamenlijk zorginnovatieprogramma van Zuyd Hogeschool (penvoerder) en de Universiteit Maastricht. Het programma loopt van 2017 t/m 2024 met een tussentijds evaluatiemoment in 2020 en heeft een volume van ruim 28 miljoen euro.

LIME is er om de ontwikkeling van innovatieve meetproducten, -processen en -diensten voor de zorg te stimuleren, zodat straks vooral slimmer en efficiënter gemeten wordt en zoveel mogelijk door cliënten zelf. Dat komt niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede, maar zorgt er ook voor dat deze betaalbaar en toegankelijk blijft.

Het programma is thematisch geclusterd rond vier hoofdthema’s:

 1. Anders meten van kwaliteit in de zorg: meten van kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt
  Doel is het verbeteren van kwaliteitsmetingen van de langdurige intra- en extramurale ouderen- en gehandicaptenzorg met speciale aandacht voor het meten van ‘zachte’ factoren als bejegening, de zorgrelatie en de wensen van cliënten. Onderzocht wordt wat geleerd kan worden uit andere sectoren zoals bijvoorbeeld logistiek en dienstverlening.
 2. Personalized Wearables: goede wearables aan specifieke toepassingsgebieden aanpassen
  Het inzetten van wearables in de zorgpraktijk vraagt specifieke eisen op het gebied van veiligheid, validiteit en betrouwbaarheid en veel aandacht voor de integratie in zorgprocessen.
 3. Point of Care-technologie: ontwikkelen van snelle en kleine detectiesystemen voor toepassing in de eerstelijnszorg en de thuissituatie
  Breng hightech van het ziekenhuis naar de zorg- en woonomgeving van de burger.
 4. Personal Health Train: uitwisselbaar en toegankelijk maken van gezondheidsdata voor cliënt en zorgverleners
  Door cliëntgegevens lokaal (per ziekenhuis, huisartsenpraktijk, etc.) op een universele manier op te slaan ontstaan data-stations die met elkaar verbonden worden en met elkaar kunnen communiceren. De patiënt bepaalt welke informatie opgehaald wordt en met wie deze wordt gedeeld.

Rond elk thema vindt kennisopbouw plaats, wordt onderwijs (door)ontwikkeld, worden producten en diensten ontwikkeld en businesscases ontworpen.

Governance-structuur en profiel

LIME wordt geleid door een Dagelijks Bestuur bestaande uit één vertegenwoordigers van Zuyd Hogeschool en één van Universiteit Maastricht. Het Dagelijks Bestuur rapporteert aan de Stuurgroep, het hoogste besluitvormend orgaan van LIME waarin drie vertegenwoordigers van Zuyd Hogeschool, drie van de Universiteit Maastricht en een auditor van de Provincie Limburg zitting hebben.
De Stuurgroep laat zich adviseren door een vierhoofdige Raad van Advies. De leden zijn afkomstig van buiten het project en hebben een sterke betrokkenheid bij de thematiek van LIME dan wel anderszins een opiniërende rol in het werkveld van het programma. Het hebben van een sterk netwerk en het kunnen vervullen van een entamerende rol en ambassadeursfunctie voor LIME spreken voor zich.
Beoogd wordt een duaal lidmaatschap van zowel de Raad van Advies van LIME als de Raad van Advies van EIZT. EIZT is het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd Hogeschool, met LIME als één van de programma’s (zie ook www.innovatiesindezorg.eu en www.limburgmeet.nl).
De Raad overlegt minimaal twee keer per jaar. Gedurende deze overleggen wordt gereflecteerd op de uitvoering en voortgang van LIME en wordt een advies geformuleerd ten aanzien van het jaarplan en de verantwoording van het programma.
Lidmaatschap is onbezoldigd. Wel is voorzien in een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Taken van de Raad van Advies van LIME

 • inhoudelijk, integraal en afgewogen beoordelen van en adviseren over jaarplannen en de voortgangsrapportages die de penvoerder van het project twee keer per jaar dient aan te reiken aan de Provincie Limburg;
 • advies geven aan de Stuurgroep over de wijze waarop de afspraken vastgelegd in de subsidiebeschikking, alsmede in het business plan dat aan de subsidiebeschikking ten grondslag ligt, gerealiseerd worden (inclusief de inzet van de begrote middelen). Dit mede gebaseerd op de jaarlijkse voortgangsrapportages en jaarplannen, alsmede de eindrapportage aan het einde van het project;
 • desgevraagd adviseren over andere belangrijke, relevante aan zorginnovatie gerelateerde, beleidsonderwerpen.

Als lid van de Raad van Advies van LIME

 • hebt u aantoonbaar kennis van en visie op het gebied van zorginnovatie, meten in de zorg, technologie in de zorg en kennis van samenwerken met het Limburgs bedrijfsleven;
 • bent u communicatief vaardig en samenwerkingsbereid;
 • bent u afkomstig uit het bedrijfsleven, de zorgsector of het publieke domein.

Belangstelling

Als u nader geïnformeerd wilt worden kunt u contact opnemen met de heer Erik Ritzen ( em.ritzen@prvlimburg.nl, 06-22862289 ).
U kunt uw kandidatuur vóór 25 juli 2018 per e-mail kenbaar maken via een brief met CV gericht aan de directie van de Provincie Limburg t.a.v. dhr. J. Smeelen, e-mailadres: jaj.smeelen@prvlimburg.nl.