Oplossingen voor kruising N270 - Leunseweg verder uitgewerkt

30 januari 2018

De Provincie Limburg en de gemeente Venray gaan twee oplossingen voor de kruising N270 - Leunseweg verder uitwerken en onderzoeken. In de ene variant blijft het viaduct staan; deze variant is gebaseerd op een voorgestelde variant van de Dorpsraad Leunen. Bij de andere variant (voorkeursvariant stuurgroep) wordt het viaduct vervangen door een rotonde. Daarnaast wordt tevens de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers nog verbeterd. Medio april ontvangt de stuurgroep van het project Herinrichting N270 Via Venray een nieuw advies voor dit kruispunt.

Dit hebben wethouders Jan Loonen en Ike Busser uit Venray en gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) op vrijdag 26 januari 2018 besproken. Dit bestuurlijk overleg vond plaats omdat de vergadering van de stuurgroep van 24 januari was geannuleerd.

Viaduct

Uit eerder onderzoek bleek dat het vervangen van het viaduct door een variant met rotonde de beste oplossing was voor deze kruising. Daarbij zouden voor fietsers en voetgangers ongelijkvloerse oversteekplaatsen komen. Maar de Dorpsraad Leunen maakte zich zorgen over de sociale én verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in deze oplossingsvariant. Daarom zijn ze actief aan de slag gegaan met mogelijke alternatieven. Om een zorgvuldige keuze te maken worden nu twee varianten verder uitgewerkt.

Alternatieven

In de afgelopen twee maanden werkte Dorpsraad Leunen alternatieve oplossingen voor de kruising uit. Deze zijn besproken met de projectgroep N270. De projectgroep neemt het advies van de dorpsraad ter harte. Projectleider Ron Baars: "We vinden het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor de aanpassing van het kruispunt. Daarnaast willen we op een zorgvuldige manier de juiste keuze maken. Daarom nemen we bewust meer tijd voordat we een definitieve keuze maken."

Veiligheid en doorstroming

De projectgroep gaat twee varianten verder uitwerken en toetsen aan de doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten van het project. De veiligheid en doorstroming van het verkeer komen op de eerste plaats.

In de ene variant komt er een turborotonde in de plaats van het viaduct, maar wordt de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers nog verder verbeterd. De andere variant is gebaseerd op een alternatief van de dorpsraad. Daarbij blijft het viaduct staan en komen er rechte op- en afritten naar de N270.

De ontsluiting naar bedrijventerrein ‘De Brier’ wordt ook in de uitwerking van de twee alternatieven meegenomen.

Wethouders Jan Loonen en Ike Busser en gedeputeerde Eric Geurts bespraken ook de gemeentelijke fietsstructuur langs en kruisend met de Leunseweg. De veiligheid voor fietsers is een belangrijk punt. Geurts licht toe: "We willen een fietsprovincie bij uitstek worden. Daarbij is het belangrijk dat er veilig kan worden gefietst. Daarnaast moeten routes aantrekkelijk zijn en uitnodigen om op de fiets te stappen."

Leefbaarheid

De kruising N270 - Leunseweg en de ontsluiting van het bedrijventerrein ‘De Brier’ is een deelproject van de Herinrichting N270 Via Venray. De Provincie Limburg gaat, in samenwerking met de gemeente Venray, de N270 en aansluitende wegen reconstrueren. Dit is nodig om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming te verbeteren en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.


afbeelding N270