Presentatie onderzoeken verduurzaming energienetwerken

27 februari 2018

Op vrijdag 2-3-2017 om 13:00 uur worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een onderzoek dat op verzoek van Provinciale Staten is verricht naar netwerkalternatieven voor aardgas.

Locatie: Veldekezaal Gouvernement Maastricht

Achtergrond

Tijdens de vergadering van de Statencommissie voor Mobiliteit en Duurzaamheid op 2-9-2016 heeft de commissie onderkend dat het goed zou zijn als Provinciale Staten zich zouden informeren over hoe de duurzame energienetwerken van de toekomst eruit zien en over wat de Provincie kan doen om daar naar toe te werken. Hierop is de werkgroep Verduurzaming Energienetwerken in het leven geroepen die aan de slag is gegaan met de organisatie van een beeldvormende avond op 12-12-2016 met als doel Provinciale Staten op dit onderwerp op een gedeeld en hoog kennisniveau te brengen. Op 10-4-2017 vond een vervolgbijeenkomst plaats waarbij verduurzaming van energienetwerken in algemene zin op de agenda stond en - met als doel meningsvorming - ingezoomd werd op aspecten elektriciteit en warmte.

De werkgroep Verduurzaming Energienetwerken bestaat uit de Statenleden: Brugman (voorzitter), Houben, Housmans, Plusquin, Quaedflieg, Van Wageningen en Werrij.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota door Provinciale Staten op 7-7-2017 werd de motie 2317 ‘onderzoek netwerkalternatieven voor aardgas’ van Statenlid Van Wageningen (D66) aangenomen. Met deze motie werd het college van Gedeputeerde Staten verzocht om te (laten) onderzoeken op welke manier en met welke energiebronnen Limburg een toekomstbestendige architectuur voor energienetwerken kan realiseren voor de korte en lange termijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn.

Presentatie onderzoeksresultaten

De onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd. De resultaten worden op 2 maart a.s. tijdens een openbare bijeenkomst van de Statencommissie Milieu en Duurzaamheid gepresenteerd door onderzoekers van CE Delft en Energieonderzoek Centrum Nederland. Aansluitend is er een persmoment.