Bijzonderheden uit vergadering Provinciale Staten 23-02-2018

23 februari 2018

Mondelinge vragen werden gesteld over de onderwerpen windmolens, rondvliegen met Corendon en opsporingscapaciteit/politiesterkte. Er vond een interpellatiedebat plaats over de herijking van het raildossier. Het mobiliteitsplan Limburg werd gewijzigd vastgesteld.

Mondelinge vragen over krantenartikel ’60 windmolens te veel voor regio’

Mw. Brugman (GroenLinks) stelde vragen naar aanleiding van een uitgebreid artikel over de energievisie Noord-Limburg met uitspraken van gedeputeerde Prevoo, onder meer dat ’60 windmolens te veel zijn voor de regio’. Gedeputeerde Prevoo gaf in zijn beantwoording aan niet verantwoordelijk te zijn voor koppen in kranten. Hij onderschreef dat bedoelde kop zou kunnen leiden tot verwarring. Met betrekking tot de energievisie is voor het college van Gedeputeerde Staten het verkrijgen van draagvlak het belangrijkste: een reëel en haalbaar beeld creëren, dit

concretiseren en hierover in gesprek gaan met overheden en burgers.

Mondelinge vragen over uitnodiging rondvlucht Corendon

Mede namens Partij voor de Dieren (mw. Plusquin) stelde GroenLinks (dhr. Rossel) vragen n.a.v. de uitnodiging vanuit Corendon voor de doop en aanvullende rondvlucht van/met het eerste gestationeerde vliegtuig op Maastricht Aachen Airport (MAA). De vragen waren onder meer gericht op integriteit. Gouverneur Bovens ging in op een aantal vragen vanuit zijn functie als ‘hoeder’ van de integriteit. Hij beargumenteerde waarom het accepteren van deze uitnodiging op basis van een puur juridische toets past binnen het provinciale integriteitsbeleid. Naast een juridisch toets past echter ook een morele afweging en dit zou individueel gezien tot een andere keuze kunnen leiden. Bij een meer morele toets zal het Statenlid zichzelf o.a. de vraag moeten stellen ‘past dit in mijn visie en kan het wel/niet ingaan op de uitnodiging mijn onafhankelijkheid beïnvloeden?’. Gedeputeerde Beurskens beantwoordde de meer technisch inhoudelijke vragen, onder meer over CO2-uitstoot en –compensatie, geluid en kosten.

Vragensteller Rossel gaf als reactie aan het verwerpelijk te blijven vinden als ingegaan wordt op de uitnodiging en riep op om deze casus aan de orde te stellen bij een aanstaande integriteitssessie met Provinciale Staten. De reacties van de overige fracties waren divers: VVD onderstreepte het belang van het vliegveld; CDA vond het jammer dat nieuws vanuit MAA binnen het Limburgs Parlement vaak negatief wordt opgepakt; PVV vroeg zich af waar de afkeuring vandaan komt; Volkspartij Limburg feliciteerde het college met de komst van Corendon en vroeg om een debat over morele oordeelsvorming op andere aspecten.

Afsluitend zegde gouverneur Bovens toe bij de herijking van de integriteitscode van Gedeputeerde Staten meer de richting te zoeken van die van Provinciale Staten, die reeds in 2017 vernieuwd is, en die meer gebaseerd is op waarden en minder op regels.

Mondelinge vragen over opsporingscapaciteit en politiesterkte in Limburg

Dhr. Titulaer (CDA) stelde vragen naar aanleiding van recente berichten over politiecapaciteit en opsporingscapaciteit, hierbij werd betrokken de motie Titulaer c.s. inzake politiecapaciteit van 3-11-2017. Gouverneur Bovens beantwoordde de vragen uit hoofde van zijn functie als Rijksorgaan. De motie van 3-11-2017 is het begin geweest van een aantal acties, zo is de motie onder de aandacht gebracht van de minister van Veiligheid en Justitie. Een en ander heeft geleid tot meer instroom van capaciteit, dit leidt echter niet direct tot resultaat omdat nieuw personeel eerst opgeleid dient te worden. Op nationaal niveau vindt er daarnaast een quickscan plaats naar eventuele nieuwe effecten die er aan de orde zijn in vergelijking met 5 jaar geleden. Er is, aldus spreker, sprake van een flinke lobby, waarbij de regio ‘volop op de bok zit’.

Mobiliteitsplan Limburg ‘slim op weg naar morgen’

Provinciale Staten stelden het mobiliteitsplan Limburg inclusief amendement gewijzigd vast. Dit plan is het antwoord op de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die er zijn voor mobiliteit in Limburg. Met dit plan wordt ingezet op een toekomstbestendige en grenzeloze mobiliteit.

Het gewijzigd amendement Geraats c.s. inzake mobiliteitsplan Limburg werd aangenomen, waarmee het plan wordt aangevuld met een passage over zogenaamde eCROW-normen en een uit te werken beleidsrichting ‘innovatie en nieuwe technieken’.

De motie Kirkels c.s. inzake kaderstellende uitgangspunten mobiliteitsplan werd aangenomen. Hiermee wordt het college van GS verzocht bij de verdere ontwikkeling van mobiliteitsscenario’s uit te gaan van een verder groeiende mobiliteitsbehoefte en te werken aan een robuuste infrastructuur voor alle denkbare modaliteiten.

Ook de motie Kirkels c.s. inzake proces mobiliteitsplan werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee GS verzocht worden het besluitvormingstraject te wijzigen in die zin dat ná de uitwerking van de stakeholdersfase het nader uitgewerkte afwegingskader voor te leggen aan Provinciale Staten.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag.

  • De motie Nijskens c.s. inzake tegengaan faciliteren criminele activiteiten werd met algemene stemmen aangenomen, waarmee het college van GS werd verzocht met maatregelen te komen om de vervlechting van bovenwereld met onderwereld verder tegen te gaan.
  • De motie Voncken c.s. inzake begrijpelijk taalgebruik werd aangenomen gericht op het vermijden van afkortingen en Engelse termen in beleidsstukken.
  • De motie Schaminée c.s. Buitenring is géén toeristische attractie werd aangehouden in afwachting van nader onderzoek door GS op de eventuele effecten op mens en omgeving van de LED-verlichtingspilot Buitenring.
  • De motie Houben c.s. inzake aansluiten bij Statiegeldalliantie werd aangenomen. Met deze motie spreekt het Limburgs Parlement steun uit voor de Statiegeldalliantie welke invoering van statiegeld op flessen en blikjes nastreeft.
  • De motie Rossel c.s. inzake verankering grensinfopunten werd aangenomen, waarmee GS verzocht wordt om met de relevante partners de verankering van grensinfopunten in en rond Limburg (financieel) mogelijk te maken. Interpellatiedebat herijking raildossier.

Interpellatiedebat herijking raildossier

Mede naar aanleiding van de recente melding van verantwoordelijk gedeputeerde Mackus aan Provinciale Staten over een onverwacht indexeringsrisico op de Maaslijn van € 13,2 miljoen, stelde mw. Berghorst (PvdA) een aantal vragen over de ontstane situatie en de mogelijke gevolgen voor de Maaslijn en andere projecten uit de Limburgse railagenda. De antwoorden van gedeputeerde Mackus leidden tot ontevredenheid bij de vragenstelster mw. Berghorst. Zij onderstreepte ongelukkig te zijn met de overschrijding en de daarop gegeven toelichting. Ook werd aangegeven dat er te weinig inzicht is in de risico’s bij andere projecten, en de daadwerkelijke grootte van de problematiek. PvdA gaf aan zich oprecht zorgen te maken over de uitvoering van de railagenda en gaf aan dat de Provincie zich verdere financiële ontsporingen niet kan permitteren. Gedeputeerde Staten werd gevraagd om alle cijfers inzichtelijk te maken.

Als reactie gaf gedeputeerde Mackus aan in de komende voortgangsrapportage van de railagenda alle risico’s in beeld te brengen en werk te maken van het verder inrichten en in beeld brengen van risicomanagement. Er volgde een uitgebreid debat waarbij een aantal fracties aangaf wellicht een herijking van de railagenda te willen overwegen.

Verder:

  • Stelden Provinciale Staten de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 vast.
  • Onderschreven Provinciale Staten de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek uit PS naar aanleiding van het aanbestedingsbeleid van de Provincie Limburg.
  • Gingen Provinciale Staten akkoord met de Nota interbestuurlijk toezicht, ter verbetering van de toezichthoudende rol van de Provincie Limburg.
  • De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.