Bijzonderheden Statenvergadering 14 december 2018

17 december 2018

De heer W.R.L. (Wim) Janssen werd geïnstalleerd als Statenlid voor de fractie van GroenLinks. Mondelinge vragen werden gesteld door de Volkspartij Limburg over de verplaatsing van het jaarlijkse bevrijdingsfestival. Het Limburgs Parlement stemde in met de financiële eindejaarsbijstelling 2018.

Bij aanvang van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden op 12 november jl. van de heer G. Mertens, Statenlid in de periode 1950-1952.

Beëdiging Statenlid W.R.L. (Wim) Janssen

De heer Janssen is de opvolger van mevrouw Brugman-Rustenburg.  
Zoals gebruikelijk vond er door de Commissie van geloofsbrieven een onderzoek plaats naar de geloofsbrieven van het nieuw toe te laten Statenlid. De commissie adviseerde positief, waarna de installatie door de heer Bovens, Commissaris van de Koning en voorzitter van Provinciale Staten, plaatsvond. De heer Janssen is 52 jaar en woonachtig in Arcen.

Mondelinge vragen

De heer Van Rey (Volkspartij Limburg) stelde vragen naar aanleiding van berichtgeving over een eventueel vertrek van het bevrijdingsfestival van Roermond naar Sittard-Geleen.
Als verantwoordelijke voor de portefeuille ‘Eren en Herdenken’ beantwoordde de heer Bovens de gestelde vragen. In zijn beantwoording lichtte hij toe dat in het verleden niet voor niets is gekozen voor de locatie Roermond voor het festival: vanwege de centrale ligging en het feit dat Roermond al jarenlang een belangrijke rol speelt rondom Eren en Herdenken. Het college is bereid om in overleg te gaan met betrokken partijen indien zij daarom verzoeken.

Financiële Eindejaarsbijstelling 2018

Jaarlijks debatteert het Limburgs Parlement aan het einde van het boekjaar over de financiële eindejaarsbijstelling. In dit document rapporteert het college van Gedeputeerde Staten over eventuele afwijkingen in de uitgaven ten opzichte van de laatstelijk gewijzigde Programmabegroting en wordt deze definitief bijgesteld door middel van een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging werd met algemene stemmen vastgesteld.
Tijdens het debat werd de motie Lauvenberg-Evers c.s. ‘Voortzetten MKB Leningenfonds’ ingediend, waarmee wordt gevraagd de termijn van het MKB-leningenfonds te verlengen tot 1-1-2020, de uitkomsten van een kapitaalmarktonderzoek te bespreken met Provinciale Staten en tenslotte met het LIOF in overleg te gaan over hoe het leningenfonds beter gepromoot kan worden onder de doelgroep. Deze motie werd met algemene stemmen aanvaard.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag.

 • De motie Rossel c.s. ‘Toekomst Maastricht Aachen Airport’ met als doel te komen tot een uitvoerig marktonderzoek naar de levensvatbaarheid van MAA werd verworpen.
 • De motie Rossel c.s. ‘Versnelling waterstof als alternatieve brandstof’ met als doel te komen tot een plan van aanpak voor een infrastructuur in Limburg voor waterstof werd met algemene stemmen aangenomen.
 • De motie Housmans c.s. ‘Bindend referendum’ met als doel te komen tot een kader voor een bindend referendum, dit juridisch te toetsen en besluitvorming hierover voor te bereiden werd aangenomen.
 • De motie Housmans c.s. ‘Initiatief burgerleden’ met als doel om na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 de mogelijkheid te bezien om  burgercommissieleden binnen Provinciale Staten in te voeren, werd aangenomen.
 • De motie Pfoster ‘Donatie Voedselbank’ werd op basis van een toezegging van gedeputeerde Koopmans ingetrokken.
 • De motie Visser c.s. ‘Tijdelijke stop vergunningen die gebruik maken van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof)’ werd verworpen.
 • De motie Plusquin c.s. ‘Bescherm schoolgaande kinderen tegen slechte luchtkwaliteit’ leidde tot de toezegging van verantwoordelijk gedeputeerde Geurts om te komen met een breed concept voor een plan van aanpak. Hierop werd de motie aangehouden.

Verder:

 • werd de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg Paragraaf 2.4, bestuursafspraken regionale uitwerking POL2014 vastgesteld. Een amendement Nijskens, met als doel de actualiteit rondom de voorlopige bouwstop geitenhouderijen in de verordening te verwerken, werd verworpen;
 • stemden Provinciale Staten in het kader van de doorontwikkeling van de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo in met een zogenaamde agiostorting van € 3,3 miljoen in onrendabele investeringen en exploitatietekorten van de BV. Het Limburgs Parlement stelde 2 wensen vast naar aanleiding van het voornemen van GS om voor noodzakelijke revolverende investeringen een financiering van € 4,5 miljoen te verstrekken, namelijk een gegarandeerde openstelling voor langere termijn van het campusterrein in de uren 05:00-23:00 uur en vastgoedontwikkeling conform de visie van cradle-to-cradle en/of blue economy;
 • stemden Provinciale Staten in met de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2018;
 • besloten Provinciale Staten tot indienen van een verzoek bij de Kroon om over te gaan tot aanwijzing ter onteigening van gronden ten behoeve van de realisatie van het inpassingsplan Reconstructie N598 De Hut – De Plank;
 • werd het provinciaal inpassingplan (PIP) ‘Herziening PIP Buitenring Parkstad Merkelbeekerstraat Brunssum’ vastgesteld;
 • werd de verordening impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’ verlengd t/m 31-12-2023 met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.