Gedeputeerde Staten stellen unaniem Provinciaal Inpassingsplan Windpark Greenport Venlo vast

24 augustus 2018

Dinsdag 21 augustus heeft het College van Gedeputeerde Staten unaniem besloten het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. Gelet op de urgentie en omvang van de energieopgave besloot het College tevens versneld het beleidskader inzake (wind)energie ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden. In dit separate Statenvoorstel worden de kaders en criteria voor de regionale en ruimtelijke inpassing van de Limburgse energietransitie-doelstellingen nader geëxpliciteerd.

Het plan voor het windmolenpark in de gemeente Venlo, met negen windmolens voor circa 30 MW, levert een belangrijke bijdrage in het behalen van de afgesproken minimale taakstelling windenergie 2020 die Limburg met het Rijk heeft gemaakt. “Het Klimaatakkoord van Parijs en de recente beslissing tot het stopzetten van de aardgaswinning in Groningen vragen om een drastische reductie van het gebruik van fossiele energie op korte termijn. De Provincie Limburg vindt het daarom belangrijk dat het Windpark Greenport Venlo wordt gerealiseerd, als onderdeel van een brede Limburgse duurzame energie-mix”, aldus gedeputeerde Hans Teunissen.

Afgesproken taakstelling

Limburg heeft de taakstelling vanuit het Rijk om per 2020 minimaal 95,5 MW windenergie te realiseren. De Kamerbrief van minister Wiebes van 10 juli 2018 onderstreept de urgentie van de taakstelling 2020 en geeft aan dat een eventueel restant van de Limburgse opgave zal worden verdubbeld ter realisatie in de periode 2021-2023. Teunissen: “Het windpark past niet binnen de diverse bestemmingsplannen binnen de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en er is voor de realisatie een omgevingsvergunning nodig. De procedures hiervoor liepen spaak, waardoor de ontwikkeling van de windturbines tot stilstand leek te komen. Dat wil het provinciebestuur niet laten gebeuren. Limburg wil immers aan de afgesproken taakstelling die provincies met het Rijk hebben gemaakt kunnen voldoen.”

Het is aan de volksvertegenwoordigers van Provinciale Staten om in het najaar een te besluit te nemen over het opgestelde inpassingsplan. De Provincie Limburg sluit niet uit om vaker een Provinciaal Inpassingsplan in te zetten om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige taakstellingen op het gebied van energie en klimaat.

Samen

Uiteraard gaat de provincie er alles aan doen om een voor alle partijen zo gunstig mogelijk plan te maken. Goede en consistente communicatie met omwonenden, in samenspraak met coöperaties Reindonk en Samenstroom, is een essentieel onderdeel van dat plan. Net als het opzetten van een geluidmeetprogramma en het instellen van een leefbaarheidsfonds voor de omgeving. Vanuit het leefbaarheidsfonds worden initiatieven gefinancierd die bijdragen aan verbetering van de sociale, fysieke en/of culturele vitaliteit van de leefomgeving. Ook kunnen omwonenden mede-eigenaar van de turbines worden.