Viaduct Leunseweg-N270 in Venray blijft behouden

18 april 2018

Het viaduct Leunseweg-N270 in Venray blijft behouden en het kruispunt N270 – Leunseweg wordt aangepast: er komen verkeerslichten die het verkeer op het kruispunt regelen, vanuit Deurne komt er een nieuwe afrit en bedrijventerrein De Brier krijgt een volwaardige aansluiting. Dat heeft de stuurgroep Via Venray op woensdag 18 april besloten. Dit besluit is genomen na een intensief participatietraject met de Dorpsraad Leunen.

Zowel de gemeente Venray als de Provincie Limburg denkt hiermee een optimale keuze te hebben gemaakt die het meeste recht doet aan de verkeersveiligheid en doorstroming enerzijds en tevens tegemoet komt aan de wensen van omwonenden en de ondernemers van het bedrijventerrein.

Gedeputeerde Eric Geurts (Mobiliteit) reageert: “Het is belangrijk dat we continu kijken naar de beste verkeersoplossingen in een gebied. Dat heeft bij dit project (Via Venray) ertoe geleid dat we nu een mooie oplossing hebben waaraan de dorpsraad hard heeft meegewerkt. Die grote betrokkenheid zorgt voor een gedragen oplossing, daar ben ik blij mee.”
Ook de dorpsraad Leunen reageert verheugd. Gerrit Reintjes van de verkeerswerkgroep licht toe: “We hebben intensief samengewerkt met de projectgroep; die samenwerking verliep goed. Het is erg mooi om te zien dat onze bijdrage serieus genomen is en dat we met gezamenlijke inspanningen tot dit resultaat zijn gekomen.

Jan Loonen is eveneens tevreden. “Uiteraard hebben we goed gekeken naar alternatieven. In overleg met alle partijen zijn de goede bereikbaarheid, de verkeersdoorstroming en ook de sociale en verkeersveiligheid nu toch geborgd.”


Wat ging eraan vooraf

Uit eerder onderzoek bleek dat het vervangen van het viaduct door een variant met rotonde de beste oplossing was voor deze kruising. Daarbij zouden voor fietsers en voetgangers ongelijkvloerse oversteekplaatsen komen. Maar de Dorpsraad Leunen maakte zich zorgen over de sociale én verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers in deze oplossingsvariant en ging actief aan de slag met alternatieven.

Dat heeft ertoe geleid dat de Provincie Limburg en gemeente Venray de afgelopen maanden nogmaals twee varianten voor de kruising N270 - Leunseweg verder hebben uitgewerkt en onderzocht.

  • Variant 1, de eerdere voorkeursvariant van de stuurgroep, waarbij het viaduct vervangen zou worden door een turborotonde. Speciale aandacht was er voor verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
  • Variant 2, gebaseerd op een voorgestelde variant van de Dorpsraad Leunen, waarbij het viaduct blijft staan inclusief rechte op- en afritten naar de N270. Deze variant is door het projectteam verder geoptimaliseerd.

Beide varianten zijn getoetst aan de doelstellingen, randvoorwaarden en uitgangspunten van het project. Waarbij de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de eerste plaats komen. De stuurgroep Via Venray heeft zich woensdag 18 april uitgesproken voor variant 2, waarbij het viaduct blijft staan.

Planning

Het projectteam gaat nu aan de slag met de verdere voorbereidingen van de reconstructie van de N270. De planning hiervan ziet er als volgt uit:

Planning
Periode Werkzaamheden
heden - najaar 2019 Planvoorbereidingsfase (o.a. diverse onderzoeken, aanpassen van bestemmingplan, verkrijgen van diverse vergunningen)

najaar 2019 – voorjaar 2020

Aanbestedingsfase (zoeken naar aannemer die reconstructie  gaat uitvoeren)
voorjaar 2020 – najaar 2020 Realisatiefase engineering (aannemer  werkt schetsontwerp uit naar definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp)
medio 2020 – voorjaar 2021 Realisatiefase uitvoering (schop in de grond)