Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

13 oktober 2017

Het college van Gedeputeerde Staten heeft met instemming kennis genomen van het besluit van de Ministerraad, op voorstel van Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om in te stemmen met de aanbieding van het herindelingsvoorstel aan de Raad van State om de gemeenten Heerlen en Landgraaf samen te voegen.

Wij wachten de verdere behandeling van het wetsvoorstel in vertrouwen af.