Bijzonderheden uit de vergadering van Provinciale Staten 10-11-2017

10 november 2017

Mondelinge vragen werden gesteld door de fractie GroenLinks over de bestuurlijke indeling Noord-Limburg. Provinciale Staten stelden de heroverwegingen in de Limburgse railagenda gewijzigd vast.

Mondelinge vragen over bestuurlijke indeling Noord-Limburg

Vanwege ontvangen signalen dat de bestuurlijke samenwerking in Noord-Limburg niet goed loopt stelde de fractie GroenLinks (Rossel) een aantal vragen en deed de suggestie voor een brede consultatie. De vragensteller duidde dat het niet de intentie is om gemeentelijke herindeling aan de orde te stellen. Verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans gaf in zijn beantwoording aan dat een aantal zaken bij samenwerking relevant is: bereidheid tot samenwerking en eigen en afwijkende keuzes binnen de verschillende gemeenten (bijvoorbeeld m.b.t. Greenport, campus, RUD). Het college van Gedeputeerde Staten is op de hoogte van gevoelens met betrekking tot (on)tevredenheid van de samenwerking, maar naar de mening van de gedeputeerde is er geen aanleiding voor een brede consultatie. Onderstreept werd dat er vanuit het college een open oog en oor bestaat voor alle Limburgse gemeenten maar dat het aan gemeenten ligt om met plannen, initiatieven of bijvoorbeeld met een regiovisie te komen. Het college zal het gesprek met de regio voortzetten en Provinciale Staten op de hoogte houden.

Heroverwegingen in de Railagenda

De Railagenda is een belangrijke pijler om (internationale) bereikbaarheid van Limburg te verbeteren en een belangrijke bijdrage te leveren aan het economische en sociale vestigingsklimaat. De Railagenda is in de afgelopen jaren in samenwerking met verschillende (inter)nationale partijen verder uitgewerkt en heeft geleid tot financiële arrangementen, EU subsidies en uitvoeringsprojecten. Nu dienen Provinciale Staten echter vanwege (financiële) haalbaarheid een aantal zaken uit de agenda te heroverweg.

Het uitgebreide debat leidde tot een gewijzigd (geamendeerd) besluit m.b.t. de heroverwegingen in de Railagenda:

  • beëindiging project stoptrein Weert-Roermond;
  • Maaslijn: toevoegen opstelcapaciteit voor materieel op Maaslijn;
  • behouden van het station Grubbenvorst Greenport-Venlo binnen de scope van de Maaslijn onder de voorwaarde dat begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat leidt tot een begrotingswijziging waarmee er een ‘substantieel deel’ van de benodigde 10,7 miljoen euro vanuit het Rijk ter beschikking komt ter realisatie van het station (het aangenomen amendement Titulaer c.s.);
  • realisatie station Maastricht-noord fase 2 onder voorwaarde van volledige financiële steun van het Rijk;
  • akkoord gaan met verkenning voor het doortrekken van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-west en toewerken naar een go/no go besluit op basis van een integrale bereikbaarheidsverkenning.

Het Gewijzigd amendement Berghorst c.s. Station Grubbenvorst-Greenport Venlo werd verworpen. Met dit amendement werd gevraagd het debat in de Tweede Kamer af te wachten maar wel al te besluiten een bedrag van 10.7 miljoen te reserveren.

Het amendement Brugman ‘Heroverwegingen in de Railagenda, Avantislijn en station Kerkrade-west’ werd ingetrokken, mede naar aanleiding van de toelichting en toezeggingen van verantwoordelijk gedeputeerde Mackus. Met dit amendement werd verzocht de opgeleverde verkenning voor het doortrekken van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-west als onvolkomen te bestempelen en het college op te dragen de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) te herijken en daarbij integraal mee te nemen de realisatie van station Kerkrade-west en de realisatie van de Avantislijn.

De motie Brugman inzake Avantislijn werd verworpen. Doel van deze motie was om bij de hernieuwde integrale mobiliteitsbenadering voor het gebied Avantislijn zoveel als mogelijk aan te sturen op realisatie van een directe stoptreinverbinding met Aken door het doortrekken van de Heuvellandlijn naar Aken, de Avantislijn.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag.

De motie Rossel over Ontwikkelingen Glanerbrook met als doel te komen tot ondersteuning van de sportaccommodatie Glanerbrook en daarmee tot verankering van zwem- en schaatsfaciliteiten en continuering van de wielerbaan, werd aangehouden. Dit naar aanleiding van de reactie van de verantwoordelijk gedeputeerde Koopmans.

Verder:

Namen Provinciale Staten in het kader van hun controlerende rol het besluit om de projecten treinstation Maastricht-Noord en spooraansluiting VDL Nedcar toe te wijzen aan het Groot Project Openbaar Vervoer (OV).Namen Provinciale Staten de overwegingen over van de Zuidelijke Rekenkamer, zoals opgenomen in het rapport over de verkoop van Attero. Het betreft aanbevelingen aan Gedeputeerde Staten met betrekking tot werkwijze bij het beëindigen van een provinciaal aandeelhouderschap/deelneming.

Gingen Provinciale Staten akkoord met het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord.

De Statenvergadering is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.