Persverklaring College van Gedeputeerde Staten inzake de herindeling Heerlen-Landgraaf: minister aan zet

8 december 2017

Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nu zelf de regie moet pakken op de versterking van de bestuurskracht in de Regio Parkstad.

De ministerraad en de Raad van State spreken, in navolging van de Provincie Limburg, uit dat er “op afzienbare termijn tot versterking van de bestuurskracht in de regio Parkstad Limburg moet worden gekomen”, getuige de vandaag door de ministerraad uitgegeven persverklaring. De provincie is teleurgesteld dat de door haar voorgestelde weg in deze is geblokkeerd.

Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat de provincie, in de uiterst complexe bestuurlijke situatie in Parkstad, er binnen haar mogelijkheden alles aan heeft gedaan een belangrijke stap voorwaarts te zetten.

In het door het kabinet aangekondigde overleg over het vervolg van het proces over herindeling in de regio Parkstad zal de provincie dan ook benadrukken dat de minister nu zelf de regie moet nemen. Dit volgens de mogelijkheid van artikel 12 uit de wet Algemene Regels Herindeling (Ahri) waarin de initiatiefbevoegdheid van de Minister van BZK is opgenomen.

Het college van Gedeputeerde Staten zal zich vol blijven inzetten voor de ontwikkeling van de regio, met alle beschikbare middelen, van sociaal-economische structuurversterking, de Internationale Bau Ausstellung Parkstad (IBA) tot krachtige stedelijke centrumontwikkeling. Gezien de grote opgaven én kansen in het gebied vraagt het college het kabinet, en de minister van BZK in het bijzonder, om deze inspanningen ten volle mee te ondersteunen.