Bijzonderheden uit de Statenvergadering 14/15 december 2017

15 december 2017

In de 2-daagse vergadering van het Limburgs Parlement werden besluiten genomen over onder meer de te nemen maatregelen in de fraudekwestie met de PVV-fractievergoeding, een bijdrage voor de uitbreiding van de bèta faculteit/natuurwetenschappen UM en het erfpachtkader. Een interpellatiedebat vond plaats naar aanleiding van de recente beëindiging van de procedure fusie Landgraaf-Heerlen. De website limburg.nl/150jaarlimburg werd gelanceerd.

Maatregelen naar aanleiding van fraude met fractievergoeding PVV door voormalig Statenlid Heemels

Met de behandeling van dit onderwerp in een openbare Statenvergadering onderstreepte het provinciaal bestuur transparant te willen zijn in de vraag hoe de politiek omgaat met deze integriteitskwestie. Provinciale Staten onderkennen dat het aanzien van het provinciale bestuur en het vertrouwen van de burger in de politiek en het provinciaal bestuur schade oploopt door dit soort integriteitskwesties. Commissaris van de Koning, en voorzitter van Provinciale Staten, de heer Bovens, gaf aan dat iedereen in de Statenzaal het in hoge mate betreurt dat er door voormalig Statenlid Heemels fraude is gepleegd met de fractiegelden van de PVV en deze fraude niet te accepteren. Hij riep Provinciale Staten op om een waardig debat hierover te voeren. Provinciale Staten werd gevraagd een besluit te nemen over de vraag op welke wijze en op welke termijn het door Heemels gefraudeerde bedrag (€ 178.730,06) terugbetaald moet worden: via de PVV-fractie, aan de Provincie Limburg. Ook riep de heer Bovens op met elkaar en ieder voor zich een zelfreinigend vermogen in te bouwen en zodoende te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw fraude gepleegd kan worden.

Bij aanvang van het debat gaf PVV-fractievoorzitter Housmans aan als fractie niet inhoudelijk te zullen reageren omdat de fraudekwestie nog steeds onder de rechter is (hoger beroep strafzaak) en niet te zullen meestemmen. Het standpunt van de PVV-fractie is dat het hele fraudebedrag door de Provincie via een cedering van de vordering teruggevorderd wordt bij Heemels. Gewezen werd op het oordeel van de rechtbank dat de PVV-fractie niets te verwijten valt. In het verlengde hiervan gaf de PVV aan vraagtekens te hebben bij de legitimiteit van de scenario’s waarin het korten op de fractievergoeding is opgenomen.

In het debat gaven de fracties hun standpunten weer met betrekking tot de fraudekwestie maar ook met betrekking tot de vraag hoe gezamenlijk om te gaan met de besteding, de verantwoording van en controle op de fractievergoedingen. Het Presidium zal zich hierover in het voorjaar 2018 buigen.

Uiteindelijk ging het Limburgs Parlement akkoord met scenario 1, hetgeen betekent dat de PVV-fractie gedurende deze Statenperiode (tot maart 2019) een bedrag van € 100.721,53 dient terug te betalen en in de Statenperiode 2019-2023 het resterende bedrag van € 78.008,53.

Verder stemde het Limburgs Parlement ook in met het instellen van een civielrechtelijke vordering op Heemels ter hoogte van tenminste € 65.000,- voor de kosten van de fraudezaak.

Interpellatiedebat fusie Landgraaf-Heerlen

Het debat vond plaats op verzoek van de VVD- en D66-fractie. Aanleiding was het recente besluit van de ministerraad – op advies van de Raad van State – om het fusieproces tussen Heerlen en Landgraaf definitief te stoppen. VVD en D66 stelden een aantal vragen met betrekking tot de ontstane situatie en het te volgen proces. Verantwoordelijke gedeputeerde Koopmans gaf aan dat thans de minister aan zet is, ook om in gesprek te gaan met GS. Dit standpunt neemt het college van GS ook in met betrekking tot eventuele suggesties vanuit Provinciale Staten. Op de vraag of GS nog steeds van mening is dat de samenvoeging van Heerlen en Landgraaf gegeven de politiek-bestuurlijke context in de regio Parkstad, het meest wenselijk was, antwoordde gedeputeerde Koopmans bevestigend.

In januari 2018 volgt een gesprek met de minister waarover Provinciale Staten geïnformeerd worden.

In het debat dat volgde gingen de fracties in op hun standpunten m.b.t. deze fusie, zoals die ook al eerder zijn gedeeld tijdens eerdere Statenvergaderingen, onder meer op 10-2-2017 en 6-7-2017.

LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS en Partij voor de Dieren dienden de motie Franssen c.s. in inzake Geen gedwongen herindeling, waarmee het college van Gedeputeerde Staten werd opgeroepen alleen te herindelen wanneer de betrokken gemeenteraden voor een herindeling zijn. Deze motie werd aangehouden.

Het CDA, D66 en VVD gaven aan van mening te zijn dat de rol van de Provincie ophoudt en de verantwoordelijkheid nu bij de minister ligt. PvdA riep op om het open gesprek aan te gaan met als doel herindeling. GroenLinks, gesteund door de SP, vroeg om zelfreflectie en riep op om ook te luisteren naar de kritiek van de Raad van State. PVV herhaalde het standpunt tegen dwingende herindeling te zijn. Volkspartij Limburg riep GS op om transparant te zijn in wat het college nu gaat doen. Partij voor de Dieren riep op om bij herindeling het instrument referendum in te zetten.

Limburgs Energie Fonds

Het voorstel om de investeringsvoorstellen van het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. niet langer te laten vallen onder de spelregels van de financiële verordening van de Provincie Limburg, voor wat betreft het toepassen van de € 2,5 miljoen grens werd door Provinciale Staten gewijzigd vastgesteld. Waar GS ten aanzien van het LEF eerder bij financieringen boven de € 2,5 miljoen  wensen en bedenkingen diende op te halen bij PS,  namen Provinciale Staten bij amendement van Kuntzelaers het besluit in het vervolg te volstaan met informatie achteraf over financieringsbesluiten boven de € 2,5 miljoen en een separaat debat hierover te houden naar aanleiding van de jaarstukken over het LEF. Het amendement Rossel om het PS-traject te handhaven maar de grens te verhogen tot € 5 miljoen werd verworpen.

Versterking natuurwetenschappen UM Maastricht

Provinciale Staten stemden in met een provinciale bijdrage voor een volgende fase van het project versterking natuurwetenschappen Universiteit Maastricht (UM) en op die wijze de transitie naar een kenniseconomie verder uit te bouwen. De financiële bijdrage betreft voor de eerste tranche € 6,23 miljoen. Op basis van een evaluatie in 2019 volgt er mogelijk nog een aanvullend voorstel aan PS voor een financiële bijdrage voor de tweede tranche van maximaal € 5 miljoen. De middelen worden ingezet voor de verdere verankering en uitbouw van de bèta-infrastructuur in Limburg.

Erfpachtkader

Bij erfpacht koopt de Provincie de grond marktconform en geeft deze tegen een afgesproken vergoeding langdurig uit aan een gebruiker. Door een erfpachtkader vast te stellen wordt ingezet op het duurzaam structureel verankeren van het (financieel) instrument erfpacht.  Dit erfpachtkader kan gezien worden als een uitwerking van het strategisch investeringsbeleid van de Provincie Limburg ‘Sturing in Samenwerking 2.0’ . Provinciale Staten stemden ermee in om voor de inzet van het erfpachtinstrument een revolverend krediet van € 55,8 miljoen beschikbaar te stellen, waarmee het totale beschikbare krediet voor erfpacht € 100 miljoen bedraagt.

Provinciale Staten stelden het kader vast voor erfpacht, inclusief het amendement Lauvenberg-Evers dat inhoudt dat Provinciale Staten in bepaalde gevallen geïnformeerd worden indien sprake is van stapeling van financiële instrumenten.

Gedeputeerde Staten zegde toe te bezien of de toepassing bij het erfpachtkader van de uitzondering op de financieringslimiet voor duurzaamheid, uitgebreid kan worden naar leningen in het kader van Sturing in Samenwerking. Op basis van deze toezegging werd de motie Lauvenberg-Evers c.s.  met dit doel ingetrokken.

Lancering staatkundige website Provincie Limburg

In het kader van de viering van 150 jaar Limburg werd door de initiatiefnemers voor de viering van dit jubileum, de Statenleden Van den Akker en Vaessen, de staatkundige website over de ontstaansgeschiedenis van Limburg gelanceerd. Het jaar 1867 wordt gezien als hét geboortejaar van de provincie Limburg, zoals we Limburg nu geografisch en bestuurlijk kennen. Welke historie hier aan vooraf ging en wat in 150 jaar Limburg is gebeurd en ontstaan is online te beleven via de website 150 jaar Limburg

Moties vreemd

Over onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen Statenleden moties indienen, de zogenaamde moties vreemd aan de orde van de dag.

De gewijzigde motie Rossel c.s. inzake Toetreding Provincie Limburg tot EGTS Rijn-Alpen-Corridor werd aangenomen. Er volgt een onderzoek naar de meerwaarde van de toetreding van de Provincie Limburg tot de EGTS (Europese groepering voor territoriale samenwerking) Rijn-Alpen Corridor op basis waarvan Provinciale Staten medio 2018 een besluit kunnen nemen al dan niet toe te treden tot deze EGTS.

De gewijzigde motie Plusquin c.s. inzake Integrale aanpak milieu- en gezondheidsproblemen intensieve veehouderij werd aangenomen. Deze motie moet in afstemming met vele actoren leiden tot een integraal actieplan voor een duurzamere bedrijfs- en gebiedsontwikkeling in gebieden met een concentratie intensieve veehouderij. Vervolgens dient dit actieplan ingezet te worden in de samen met Noord-Brabant te voeren lobby bij het Rijk voor een landelijke aanpak in dezen.

De gewijzigde motie Plusquin c.s. inzake Veiligheid vuurwerk bij jaarwisseling werd ingetrokken omdat het doel van deze motie, het serieus onder de aandacht brengen bij Minister en Limburgse gemeentes van de rapportage van de Onderzoeksraad, reeds opgepakt is.

De motie Plusquin c.s. inzake Tijdelijke bouwstop geitenhouderij met als doel besluitvorming voor te bereiden leidend tot het instellen van een tijdelijke stop op nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen in Limburg werd verworpen.

De motie Van Rey inzake Connect Limburg met als doel te komen tot een overleg met Connect Limburg en mogelijkheden te bezien om tot continuering van de Limburg branding via Connect Limburg, werd verworpen.

Het Limburgs Parlement stemde in met:

  • investeringsbijdragen in het kader van het onderzoeksprogramma Healthy Eating and Food Innovation en Brightlands Foodclaims van de Universiteit Maastricht op de Brightlands Campus Greenport Venlo;
  • gunning van de accountancydiensten voor de controlejaren 2018-2021;
  • het controleprotocol accountantscontrole 2017;

en stelde vast:

  • de wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 betreffende zilvergroene natuurzone. De motie Brugman c.s. met de oproep om (bouw)ontwikkelingen m.b.t. de zilvergroene gebieden bij te houden werd aangehouden gezien de toezegging van de verantwoordelijke gedeputeerde Mackus om Provinciale Staten in dit kader in het voorjaar 2018 nader te informeren;
  • de wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014, betreffende het verdrag voor aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet;
  • de wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 betreffende veehouderijen en Natura 2000;
  • de wijzigingsverordening Limburg 2014 betreffende regels inzake geothermie in milieubeschermingsgebieden. De motie Van der Linden c.s. inzake Inzet geothermie in de mix van energiebesparing en opwekking, waarmee het college van Gedeputeerde Staten werd verzocht om een nota geothermie voor te bereiden over de inzet van het instrument geothermie in het kader van energiebezuiniging en –opwekking, werd verworpen;
  • de Legesverordening 2018 met bijbehorende tarieventabel 2018 en vaststelling van de Grondwaterheffingsverordening 2018;
  • het wijzigingsbesluit financiële verordening 2016;
  • het gewijzigde inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

De Statenvergadering 14-12 en 15-12 is (per spreker/per agendapunt) terug te zien.