Weer drie ondertekeningen Kwaliteit Limburgse Centra

13 december 2022

Provincie Limburg heeft samenwerkingsovereenkomsten getekend met de gemeenten Echt-Susteren, Beekdaelen en Landgraaf, in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra.

Echt-Susteren

Voor de gemeente Echt-Susteren is dit de tweede samenwerkingsagenda. Gedeputeerde Lia Roefs van de Provincie Limburg en wethouder Geert Frische van gemeente Echt-Susteren ondertekenden deze op woensdag 16 november 2022. Net als bij de eerste samenwerkingsagenda zijn afspraken gemaakt over het versneld bouwen van een aantal woningbouwprojecten. Nu gaat het om projecten in Echt, Susteren en Pey die onderdeel uitmaken van de transformatieopgave.

Het gaat om 78 woningen die na herontwikkeling van leegstaande (winkel)panden vooral beschikbaar komen voor jongeren, starters en senioren. De meeste woningen worden aangeboden in de goedkopere en middeldure huur. Zo stimuleert Echt-Susteren de doorstroming op de woningmarkt, maar gaat de gemeente ook verdergaande verpaupering van leegstaande panden tegen. Door leegstand geschikt te maken voor woningbouw, krijgt Echt ook een compacter winkelcentrum. Dit vindt vooral plaats in het gebied Bovenste Straat-Zuid. Daarnaast kijkt de gemeente naar de mogelijkheid om vierkante meters supermarkt uit de markt te halen.

In totaal wordt zo’n € 19 miljoen geïnvesteerd in de kernen Echt, Susteren en Pey. De Provincie is van plan om € 1,1 miljoen bij te dragen na uitwerking van de afspraken uit de samenwerkingsagenda. De gemeente Echt-Susteren zal zo'n € 4 miljoen investeren. Het resterende bedrag moet van externe (markt)partijen komen.

Landgraaf

Ook in de gemeente Landgraaf is op 16 november de tweede samenwerkingsovereenkomst getekend. Wethouder Bart Smeets vindt dit een belangrijke stap: “Bepaalde ontwikkelingen kun je alleen samen met partners realiseren. Met deze aanvullende samenwerkingsagenda stellen we in elk geval twee mooie ontwikkelingen in Landgraaf zeker. Dat is niet alleen belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. We kunnen hiermee ook voorzien in een woonbehoefte die sterk in opmars is.”

Deze overeenkomst is getekend om woningbouwprojecten in de Kloosterstraat en in Lauradorp te realiseren. Het project Kloosterstraat in de kern Waubach bestaat uit de aankoop en sloop van twee panden, waarvan één voormalig horecapand dat leeg staat en verwaarloosd is. Hier worden tien appartementen voor senioren in de middeldure koopsector en één goedkope koopstudio gebouwd.

Doel van het project Lauradorp is om van 2023 tot en met 2028 vijftig particuliere mijnwerkerswoningen te laten aankopen, renoveren en verbeteren tot energielabel B door marktpartijen, waarna deze weer op de particuliere markt worden verkocht. Woningen die niet worden verkocht op de particuliere woningmarkt worden overgenomen door een woningcorporatie die als een soort vangnet functioneert. De woningcorporatie kan in die situatie een gemaximeerde subsidie ontvangen om de onrendabele top van de aankoop af te dekken.

Met de bijdrage van maximaal € 540.000 van de Provincie wil de gemeente Landgraaf de projecten Kloosterstraat en Lauradorp realiseren. De gemeente draagt zelf € 545.000 bij. Samen willen ze een inzet van externe (markt)partijen genereren van ongeveer € 17 miljoen.

Beekdaelen

Gemeente Beekdaelen ondertekende de eerste samenwerkingsovereenkomst voor deze gemeente.
Burgemeester Eric Geurts: “Met de bijdrage van de Provincie Limburg kunnen we de leefbaarheid in onze kernen een flinke impuls geven. We krijgen de mogelijkheid om sneller passende en betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren te realiseren en hiermee te voorzien in een steeds groter wordende woonbehoefte.”

Door de plannen uit deze agenda worden onder andere 118 rijksmonumenten in de Nuinhofwijk in Nuth gesaneerd, dan wel opgewaardeerd. Ook wordt gezorgd voor een nieuwe woonvorm: de realisatie van elf tiny houses in Schimmert. Een ander doel is om in het centrum van Schimmert 92 nieuwe woningen en zes bouwkavels te realiseren. In de kernen Nuth, Schimmert en Schinveld wordt hiermee de woningbouw versneld, maar wordt ook de woon- en leefomgeving verbeterd. De focus ligt zowel op bestaande wijken, als op nieuwe woonvormen.

In totaal is met de ontwikkelingen in Beekdaelen ongeveer € 79 miljoen gemoeid, waarvan ruim € 73 miljoen door derden wordt ingebracht. De gemeente Beekdaelen draagt bijna € 4 miljoen bij en de Provincie Limburg heeft de intentie om € 1,9 miljoen bij te dragen.

Kwaliteit Limburgse Centra

Provincie Limburg heeft in 2019 het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgesteld, met een beschikbaar budget van € 25 miljoen.

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw):
“De Provincie Limburg zet zich samen met partners in voor leefbare buurten en wijken. Belangrijk daarbij is de juiste woning op de juiste plek én tijdig beschikbaar. Met de subsidieregeling Kwaliteit Limburgse Centra wil de Provincie bijdragen aan het versnellen van de woningbouw in Limburg en de verbetering van de woon- en leefomgeving.”


Gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg en wethouder Bart Smeets van de gemeente Landgraaf bij de ondertekening van de samenwerkingsagenda.