Voortgang en resultaten Kwaliteit Limburgse Centra

10 mei 2023

Op 15 maart 2023 is de tweede en laatste tranche van het programma Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) afgerond. Hiermee is er een einde gekomen aan de periode waarin gemeenten binnen het kader passende plannen konden aandragen en een samenwerkingsagenda met de Provincie Limburg konden sluiten om deze plannen te realiseren.

Nu volgt er een periode waarin de plannen zullen worden uitgevoerd en uiteindelijk de subsidiebeschikkingen zullen worden afgerond en vastgesteld. Verschillende projecten zijn in uitvoering en sommige zelfs al afgerond, maar er moet ook nog veel gebeuren. In de tussentijd blikken we terug op de resultaten van KLC tot nu toe en kijken we vooruit naar hetgeen nog komen gaat.

Onze werkwijze

Nadat Provinciale Staten op 15 november 2019 hebben ingestemd met het KLC-kader zijn alle Limburgse gemeenten uitgenodigd om concrete projecten voor te dragen waarmee een impuls kon worden gegeven aan woningbouw, specifiek in de kleine kernen. Om dit mogelijk te maken werden er zogenaamde samenwerkingsagenda’s met gemeenten gesloten waarin de te realiseren projecten met bijpassende resultaatafspraken werden vastgelegd. Na afronding van de samenwerkingsagenda worden gemeenten begeleid in de subsidieaanvraag. De afgelopen jaren hebben met alle Limburgse gemeenten gesprekken plaatsgevonden om te verkennen op welke wijze projecten versneld kunnen worden met als uitgangspunt het realiseren van passende en betaalbare woonruimte in een veilige, aantrekkelijke en gezonde omgeving. Met andere woorden; de juiste woning op de juiste plaats met de huisvesting van jongeren en ouderen als belangrijke aandachtspunt.

Resultaten

Deze werkwijze heeft geresulteerd in 31 gesloten samenwerkingsagenda’s, waarmee er met 25 Limburgse gemeenten afspraken zijn gemaakt over de uitvoering van de projecten (zie kaart). Met deze agenda’s worden meer dan 5.000 woningen versneld gerealiseerd of verduurzaamd. Van de ruim 4.750 nieuw te realiseren woningen betreft 66,5% huur en 33,5% koop. De nieuwe woningen vallen voornamelijk (80%) in het betaalbare segment met 55% in de goedkope sector, een kleine 25% in de middeldure sector en het restant in het dure segment. Het merendeel van de te realiseren woningen worden gerealiseerd in en/of ter plaatse van (recent gesloopte) leegstaande bebouwingen, zoals winkels, kantoren, kerken en leegstaande scholen. In de 31 agenda’s wordt op deze wijze de leegstand met minstens 108.000 m2 verminderd, waarmee de leefbaarheid een positieve impuls krijgt en voorzieningen bereikbaar en behouden blijven.

Naast de realisatie van (nieuwe) woningen is er ook aandacht voor het vergroten van de kwaliteit van de openbare ruimte, door onder andere de aanleg van meer groen in de kernen, waarbij bijvoorbeeld toekomstige wateroverlast kan worden voorkomen en de effecten van hittestress kunnen worden bestreden. Deze maatregelen resulteren in de aanleg en ontsluiting van minstens 295.000 m2 nieuw groen, water en openbare ruimte.

Met de overige zes gemeenten is er, ondanks intensieve contacten, niet tot een vorm van samenwerking gekomen. Dit heeft een aantal redenen. Niet alle gemeenten blijken geschikte projecten (voor de juiste doelgroepen) binnen overzienbare termijn in uitvoering te kunnen brengen. Tevens zijn er een aantal gemeenten die met corporaties en marktpartijen de plannen zelf tot uitvoering konden brengen waardoor er geen noodzaak en/of wens tot provinciale ondersteuning bestond.

Vooruitblik

Ondanks bovengenoemde resultaten, waar we trots op mogen zijn, blijft de druk op de woningmarkt onverminderd hoog, waarmee de noodzaak voor de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep onverkort aan de orde blijft. Aan deze noodzaak wordt o.a. door middel van de afspraken die zijn vastgelegd in de op 9 maart 2023 gesloten Woondeal met het Rijk, Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg en alle woningbouwcorporaties gehoor gegeven. De gemaakte afspraken in het kader van KLC, die resulteren in de realisatie en verduurzaming/revitalisering van ruim 5.000 woningen, leveren een (eerste) belangrijke bijdrage in de toevoeging van de 26.500 woningen aan de Limburgse woningmarkt, zoals afgesproken in de Woondeal. Wij zullen ons dan ook blijven inspannen om de versnelling en realisatie van duurzame woningbouw mogelijk te maken voor heel Limburg.

Meer informatie?