Terugblik op de Woonkamer van 11 juni: beleidskader en versnellingsmenu

13 juni 2024

Op 11 juni vond alweer de zesde editie van de Woonkamer Limburg plaats. In de Woonkamer bespreken (beleids)medewerkers van gemeenten, corporaties, de Provincie Limburg en het ministerie van BZK de voortgang en actuele stand van zaken rondom de Woondeal Limburg.

Deze keer stonden onder andere het onlangs vastgestelde provinciale beleidskader Leefbare Steden en Dorpen (zie ook het nieuwsbericht hierover) en het versnellingsmenu op de agenda. Ook werd er met de aanwezigen gesproken over het aankomende provinciale Woonbehoefteonderzoek, is er gesproken over het toewerken naar een gewenste woningbouwprogrammering en is men bijgepraat over diverse lopende trajecten, zoals de versnellingstafels, waar we in de nieuwsbrief Wonen al eerder over hebben bericht.

Versnellingsmenu

De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot en vragen veel van alle betrokken partijen. In de afgelopen maanden heeft de Provincie Limburg met twintig gemeenten gesprekken gevoerd om te achterhalen welke ondersteuning zij kunnen gebruiken om hun woningbouwopgave uit te voeren en mogelijk zelfs te versnellen. Dit heeft een versnellingsmenu opgeleverd waarin via vijf activiteiten ondersteuning aangeboden kan worden:

  • Extra capaciteit voor gemeenten;
  • Kennisdeling en kennisontwikkeling;
  • Kansrijk aanspreken van Rijksregelingen;
  • Versnellingstafels;
  • Standaardisatie en uniformiteit.

De komende periode worden de gemeenten ambtelijk en bestuurlijk verder meegenomen in het versnellingsmenu en wordt er gestart met het verder uitwerken dan wel starten van de verschillende activiteiten. Meer informatie is te krijgen via wonenenleefbaarheid@prvlimburg.nl.

De volgende Woonkamer Limburg wordt georganiseerd op dinsdag 3 september 2024.