Uitspraken Raad van State dijkverbetering Steyl-Maashoek en Nieuw Bergen

11 april 2023

De dijktrajecten Steyl-Maashoek en Nieuw Bergen zijn twee van de te verbeteren dijktrajecten langs de Maas die zijn opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Het Waterschap heeft voor deze dijkverbeteringen projectplannen opgesteld en het college van Gedeputeerde Staten heeft goedkeuring verleend aan deze projectplannen (op grond van artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet).

Beroepsprocedures

Tegen de goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten zijn diverse beroepen ingesteld. Op 11 januari 2023 (Nieuw Bergen) resp. 23 januari 2023 (Steyl-Maashoek) hebben hiervoor rechtszittingen plaatsgevonden. De Raad van State heeft op 15 maart 2023 (Steyl-Maashoek) resp. 5 april 2023 (Nieuw Bergen) de beroepen ongegrond verklaard. Door deze uitspraak kan het Waterschap de dijkverbeteringen conform de hiervoor opgestelde projectplannen uitvoeren.

Dijktraject Steyl-Maashoek

Dit dijktraject beschermt het gebied rondom de historische “Maashoek” in Steyl in de gemeente Venlo en onderscheidt zich van andere trajecten vanwege het beschermd dorpsgezicht van het aan de Maas gelegen dorp Steyl. Dit dijktraject voldoet niet aan de huidige wettelijke norm voor hoogwaterveiligheid en moet daarom versterkt worden. Het huidige dijktraject bestaat uit een groene (aarden) dijk, een keermuur en een demontabele waterkering.

Zelfsluitende kering

Het projectgebied bestaat uit twee deelgebieden met elk een eigen versterkingsopgave. Deelgebied 1 wordt versterkt door middel van een vaste constructie en deelgebied 2 door middel van een zelfsluitende kering. In normale omstandigheden zit deze zelfsluitende kering (lengte ca. 100 m) in de grond zodat het zicht op het dorp behouden blijft. Bij hoogwater komt deze waterkering door de druk van het water vanzelf uit de grond omhoog. Behoudens een veel kleinere zelfsluitende kering in Neer (lengte ca. 3 m) is dit de eerste zelfsluitende waterkering die in Limburg gerealiseerd wordt.

Dijktraject Nieuw Bergen

Het te verbeteren dijktraject Nieuw Bergen is een groene dijk van circa 2 km lang die moet worden verhoogd en versterkt, en bovendien flink moet worden verlengd om goed aan te blijven sluiten op de hoge gronden. De nieuwe dijk wordt 3,7 km lang en gaat behalve het dorp Nieuw Bergen ook het gehucht Heukelom beter beschermen. Vooral in en rond Heukelom was de inpassing van het dijktraject in het mooie landschap, met zo min mogelijk aantasting van de agrarische bedrijfsvoering, een flinke uitdaging.