Start verkenning project Zuidelijke Maasoevers in 2023

28 november 2022

Na het besluit van minister Harbers kan in 2023 de MIRT-verkenning van het project Zuidelijke Maasoevers starten. De hiervoor benodigde startbeslissing zal naar verwachting in april 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de minister.

In die verkenning onderzoeken Rijk en regio de rivierverruiming, dijkversterking en de ecologische waterkwaliteit- en natuur rond de Maas tussen Eijsden en de monding van de Geul. Hierbij worden andere ruimtelijke ontwikkelingen betrokken die van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan stedelijke ontwikkelingen in Maastricht en verbetering van de invaart van het Julianakanaal voor de schepen.

Wat is de volgende stap?

Op dit moment bevindt het project Zuidelijke Maasoevers zich in de 'kwartiermakersfase', waarin de startbeslissing voor een MIRT-verkenning wordt voorbereid. Waterschap Limburg werkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten aan het opstellen van de startbeslissing. Daarin wordt uitgewerkt:

  • op welk gebied de verkenning betrekking heeft;
  • wat het te verkennen probleem is;
  • en welke relevante ruimtelijke ontwikkelingen er spelen in het gebied.

Daarnaast wordt bekeken op welke wijze het publiek, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen worden betrokken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.