Projectplan dijkverbetering Belfeld goedgekeurd

7 maart 2023

Op 7 februari jl. hebben Gedeputeerde Staten het projectplan voor dijkverbetering in Belfeld goedgekeurd. Dit projectplan is door het Waterschap Limburg opgesteld en eind 2022 vastgesteld. Op basis van de Waterwet moeten Gedeputeerde Staten goedkeuring verlenen aan dergelijke projectplannen voor dijkverbetering. Voor de goedkeuring beoordelen zij of er geen sprake is van strijd met het recht of met het algemeen belang, en letten daarbij vooral op ruimtelijke aspecten.

Rondom Belfeld ligt nu een dijk die in 1996 is aangelegd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren. Deze dijk is bij lange na niet hoog en sterk genoeg om aan de normen voor dijkveiligheid te voldoen zoals die sinds 2017 zijn opgenomen in de Waterwet. De dijk moet daarom circa 1 meter hoger en sterker worden opgebouwd. Het zuidelijke deel van de dijk wordt naar het dorp toe verlegd om meer ruimte te maken voor de Maas. Het projectplan beschrijft de wijze van dijkverbetering inclusief de ruimtelijke inpassing en maatregelen ter beperking van hinder en negatieve gevolgen.

Op het traject direct langs de Maas is het bovenste gedeelte van de dijk momenteel “demontabel” uitgevoerd: dit is een zogenaamde harde waterkering die alleen bij hoogwater wordt opgebouwd. Deze demontabele stukken worden vanwege de veiligheid vervangen door harde keringen met daarin glazen delen zodat het uitzicht weliswaar wat wordt beperkt maar door het glas toch grotendeels behouden blijft.

Ontwerpen

De nieuwe situatie na dijkverbetering is weergegeven in de tekening onder 'Zie ook'. Een impressie van de bestaande situatie zonder dijk en na aanleg van de dijk (zuidzijde Belfeld) is weergegeven op de foto's.

Plannen ter inzage

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo hebben voor dit project een omgevingsvergunning voor bomenkap en voor het handelen in strijd met ruimtelijke ordening verleend.

De Provincie en het waterschap hebben op 7 maart het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de vergunning gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Door belanghebbenden kan beroep worden aangetekend.


Zie ook

Tekening

De nieuwe situatie na dijkverbetering is weergegeven in de tekening.

Een impressie van de bestaande situatie zonder dijk.

Een impressie van de bestaande situatie na aanleg van de dijk (zuidzijde Belfeld).