NRD Baarlo - Hout-Blerick ligt ter inzage

30 mei 2024

Eén van de hoogwaterbeschermingsprojecten aan de Maas is het project Baarlo - Hout-Blerick. In dit project is sprake van een gecombineerde opgave van dijkversterking, dijkverlegging, beekherstel, de Kaderrichtlijn Water, kwelgeulen en twee gebiedsontwikkelingen. Het project bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. De eerste stap in deze procedure is de vaststelling en het ter inzage leggen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt ter inzage van woensdag 29 mei tot en met dinsdag 9 juli 2024.

De NRD geeft inzicht in de hoekpunten van de milieueffectrapportage; met welke maatregelen rekening wordt gehouden, welke effecten worden onderzocht en tot op welk detailniveau dit gebeurt. De minister van Infrastructuur en Water is verantwoordelijk voor de vaststelling en verzorgt de publicatie van de NRD. De documenten zijn op deze pagina te vinden onder 'Zie ook'.

Samenwerking

Het Waterschap Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg werken gezamenlijk als partners aan verschillende waterveiligheidsprojecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Waterschap Limburg heeft de leiding in deze projecten. Eén van de projecten is het project Baarlo - Hout-Blerick, waarbij de gemeenten Venlo en Peel en Maas ook tot de samenwerkingspartners behoren.

Voorkeursalternatief

Het definitieve programma met daarbij het voorkeursalternatief voor het dijktracé is vastgesteld in juni 2023, waarbij de afspraken tussen de projectpartners zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Met de vaststelling van het programma is de verkenningsfase van het project afgesloten en is de planuitwerkingsfase gestart. Dit is de huidige fase van het project. Na de planuitwerkingsfase volgt de realisatiefase. In de planuitwerkingsfase staan de onderzoeksopgaven en maatregelen die in de bestuursovereenkomst benoemd zijn.