Kennisgeving inspraak reparatieplan project dijkverbetering Bergen-Aijen

4 september 2023

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 22 augustus 2023 het reparatieplan voor het project dijkverbetering Bergen-Aijen (dijktraject 59) hebben goedgekeurd.

Toelichting

 • Het verbeteren van dit dijktraject was oorspronkelijk opgenomen in het Projectplan Waterwet Bergen-Aijen (dijkring 59). Dit Projectplan is bij besluit op 19 oktober 2016 door het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei vastgesteld en bij besluit van 3 januari 2017 door het college van gedeputeerde staten van Limburg goedgekeurd;
 • het Waterschap heeft bij de versterking van dijktraject Bergen-Aijen, in de periode 2017-2018, ter compensatie van zetting en klink extra overhoogte aangebracht. Daarbij zijn ook de dijkovergangen om eenzelfde reden hoger aangelegd dan in het Projectplan Waterwet Bergen-Aijen is beschreven;
 • het Waterschap heeft door het aanbrengen van overhoogte gehandeld in strijd met het Projectplan, zoals vastgelegd in de uitspraak van 14 december 2022 van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2022:3735);
 • in voorliggend reparatieplan wordt de overhoogte beschreven, waardoor de feitelijk gerealiseerde situatie alsnog op correcte wijze is vastgelegd.

Procedure

Het reparatieplan is een projectplan in de zin van de Waterwet en doorloopt daarom de projectprocedure voor waterstaatswerken (artikel 5.5 - 5.14 van de Waterwet). Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van een projectplan nodig zijn.

Het ontwerp-reparatieplan en de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van 12 april tot en met 23 mei 2023. Er zijn tegen dit ontwerp-reparatieplan geen zienswijzen ingediend.

Inzage

Het reparatieplan en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van dinsdag 5 september tot en met maandag 16 oktober 2023:

 • in het gemeentehuis van de gemeente Bergen, Raadhuisstraat 2, 5854 AX te Bergen, op de aldaar gebruikelijke wijze;
 • in het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, na telefonische afspraak via (088) 889 0100.
 • bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, na telefonische afspraak via (043) 389 7452;

Deze stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl en op de website van de Provincie Limburg https://www.limburg.nl/onderwerpen/water/maas-maasvallei/

Hoe kunt u reageren?

Beroep tegen goedkeuringsbesluit en reparatieplan

Tegen het besluit tot goedkeuring van het reparatieplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een beroepschrift tegen het goedkeuringsbesluit kan op de inhoud van het reparatieplan worden ingegaan.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt met ingang van dinsdag 5 september tot en met maandag 16 oktober 2023.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat deze beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer aangevuld kunnen worden.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit en het reparatieplan treden in werking op de dag na de bekendmaking.

Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Het beroepschrift tegen de goedkeuring van het reparatieplan dient ten minste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening en ondertekening van het beroep;
 • vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en
 • een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: