Groen licht voor verkenning Vierwaarden

28 november 2022

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) maakt het mogelijk om komende jaren samen met de regio de hoogwaterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit ten noorden van Venlo te verbeteren. Eind 2022 start de verkenningsfase, die drie jaar zal duren.

Op 9 november nam de minister hiervoor de startbeslissing en zette hiermee officieel een MIRT-procedure (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) voor dit gebied in gang. Het project Vierwaarden is een initiatief van gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg (trekker namens samenwerkende overheden) en het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat). Het gebied omvat de vier weerden bij Lottum, Grubbenvorst, Venlo en Velden en de daarbij behorende dijkverleggingen en dijkversterkingen.

Wat gaat er nu gebeuren?

De eerste stap is een verkenning. Deze start direct nadat de minister, naar verwachting eind 2022, heeft besloten over een aanvullende financiële bijdrage voor riviergebonden natuurontwikkeling in dit gebied.

In de verkenningsfase gaan de samenwerkende overheden op zoek naar een samenhangend pakket aan maatregelen. Hiermee wordt de waterveiligheid op orde gebracht en de ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied worden verbeterd. Denk aan het terugleggen van dijken zodat de rivier meer ruimte krijgt, versterking van het landschap door herstel van elementen, uitbreiden van de recreatieve ontsluiting en verbeteren en/of vergroten van de aanwezige natuurgebieden. Dit doen zij samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De verkenningsfase duurt ongeveer drie jaar. Na de verkenning volgt een planuitwerking van circa drie jaar, waarna de uitvoering van de maatregelen start.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.


Zie ook