N270 Via Venray: nieuwe planning in fases

20 december 2022

In de afgelopen tijd hebben we de ontwerpen uitgewerkt, extra onderzoeken gedaan en zijn we gestart met het opstellen van de contractstukken voor de aanbesteding. Voor de besluitvorming door Gedeputeerde Staten voor het opstarten van de aanbestedingsfase is de projectraming bijgewerkt. Als gevolg van kostenstijgingen in de projectraming hebben we nu onvoldoende financiële middelen om alle knelpunten op te lossen. Dit heeft gevolgen voor de planning.

Naast de kostenstijgingen zijn er nieuwe ontwikkelingen en inzichten rondom de kruising Leunseweg en de aansluiting met bedrijventerrein De Brier. Er zijn bijvoorbeeld plannen voor nieuwbouw van het ziekenhuis en voor woningen op het bedrijventerrein. Dit zal gaan zorgen voor extra verkeer, maar dat is niet meegenomen in de verkeerstellingen waarop wij het ontwerp hebben gebaseerd. Hierdoor is het onduidelijk geworden of onze oorspronkelijke oplossing voor dit deelproject zal zorgen voor een betere doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om dit te onderzoeken is tijd nodig.

Gemeente Venray en Provincie Limburg hebben op 13 oktober 2022 samen gekeken naar de mogelijkheden om het financieel tekort te beperken en het project niet onnodig te vertragen. Besloten is om:

  • verder te gaan met de oplossingen voor de landbouwroute, de aansluiting met de A73, kruising De Blakt (exclusief de fietstunnel onder de kruising) en de tussenliggende wegvakken. Deze deelprojecten vallen onder N270 Via Venray fase 1A. De besluitvorming over de start van de aanbestedingsfase vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023.
  • opnieuw te kijken naar de kruising met de Leunseweg en de aansluiting van bedrijventerrein De Brier, waarbij we rekening houden met de nieuwe ontwikkelingen. Dit wordt N270 Via Venray fase 1B.
  • de fietsverbinding tussen de rotonde Oostrum en station Venray on hold te zetten. Later wordt besloten of we hiermee doorgaan. Als het doorgaat, dan valt dit onder fase 1B.

Aangepaste planning

Deze besluiten hebben gevolgen voor de planning van de verschillende deelprojecten.

Fase 1A:
In het eerste kwartaal van 2023 worden de contractstukken aangepast en start de aanbestedingsfase voor de deelprojecten die vallen onder fase 1A. De realisatiefase start vanaf het derde kwartaal van 2023. Dan worden de ontwerpen uitgewerkt en bereidt de aannemer het werk voor. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2024.

Fase 1B:
In het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 wordt duidelijk welke gevolgen het uitstellen van de aanpak van de kruising Leunseweg en de aansluiting van bedrijventerrein De Brier en het on hold zetten van de fietsverbinding rotonde Oostrum – station Venray heeft voor de planning. De planning hangt af van het resultaat van de probleemanalyse en de impact van de nieuwe oplossing voor de kruising Leunseweg en aansluiting van bedrijventerrein De Brier. Ook hangt het af van het besluit over het al dan niet inzetten van extra geld voor de fietsverbinding. Voor deze deelprojecten houden we rekening met een vertraging van ongeveer 1 jaar op de oorspronkelijke planning. Omdat de deelprojecten van fase 1A volgens planning in 2024 worden uitgevoerd, is een uitvoering van de andere deelprojecten mogelijk in 2025.

Onderstaand een schema van de planningen op hoofdlijnen voor fases 1A en 1B van het project N270 Via Venray.

Planning_N270_Via_Venray

Naar de webpagina N270 Via Venray