Subsidie voor noodhulp en vervoer van zieke en gewonde wilde dieren

30 juni 2022

Organisaties die zieke en gewonde dieren vervoeren of opvangen kunnen - net als in 2020 - subsidie aanvragen voor de inheemse in het wild levende beschermde dieren uit Nederlands Limburg die zij verzorgen. De regeling gaat over de periode 2021 t/m 2023 en aanvragen kunnen tot en met 31 augustus 2022 worden ingediend.

Aanleiding voor de subsidie in 2020 was een motie van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten hebben eind 2021 besloten de financiering gedurende de huidige collegeperiode voort te zetten. Subsidiëring van noodhulp en vervoer draagt bij aan een natuurinclusieve samenleving, ondersteunt vrijwilligers en ondersteunt een maatschappelijke basis voor goede zorg voor wilde dieren in Limburg.

Het beschikbare subsidieplafond (€ 264.000) zal naar rato van het aangevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over de tijdig ontvangen subsidiabele aanvragen. Inheemse in het wild levende beschermde dieren betreffen diersoorten die worden beschermd op basis van paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Dat betreft zowel veelvoorkomende soorten, als egels en dassen, als zeldzamere soorten als de oehoe en rode wouw.


Meer informatie