Achtste voortgangsrapportage Natuur

28 november 2022

Op dinsdag 8 november 2022 is de achtste Voortgangsrapportage Natuur gepubliceerd door het ministerie van LNV en het Interprovinciaal Overleg. De Voortgangsrapportage Natuur (VRN) is een gezamenlijke rapportage van provincies en het Rijk. Het doel van de Voortgangsrapportage is om Provinciale Staten, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en diverse partners betrokken bij de beleidsvorming en –uitvoering te informeren over de voortgang van de afspraken in het Natuurpact.

In 2013 maakten Rijk en provincies in het Natuurpact afspraken over hoe natuur op het land te ontwikkelen en te beheren. In het Natuurpact hebben Rijk en provincies afgesproken om tot 2027 80.000 extra hectare natuur op land aan te leggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Deze extra nieuwe natuur zorgt voor versterking en behoud van (kwetsbare) natuur en biodiversiteit. Elk jaar verzamelen provincies samen met het Rijk informatie over hoe het met de natuur staat in de Voortgangsrapportage Natuur, waarvan nu de achtste versie verschenen is, die het jaar 2021 beschrijft.

Versnellen

Uit de rapportage over 2021 blijkt dat het aantal hectares dat jaarlijks voor het Natuurnetwerk Nederland wordt ingericht, in 2021 minder groot was dan in de jaren 2018 tot en met 2020. Het tempo van de huidige inrichting is te laag om de overeengekomen prestatie van minimaal 80.000 ha eind 2027 te halen. Versnelling blijft nodig om het doel van de ruim 280.000 ha ingerichte natuur eind 2027 te behalen. De provincies houden vast aan de ambitie om het Natuurnetwerk Nederland eind 2027 gerealiseerd te hebben.

Taskforce

Daarom hebben de provincies eind 2021, in samenwerking met het ministerie van LNV en de terreinbeherende organisaties, een Tasforce ‘Versnelling inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur’ ingesteld. Deze Taskforce brengt belemmeringen en mogelijke versnellingsacties in beeld en adviseert wat de komende jaren nodig en mogelijk is om het afgesproken doel te behalen. De resultaten van de Taskforce worden in de VRN beschreven.

Voorbeelden

In de VRN zijn verschillende Limburgse voorbeelden opgenomen van maatregelen op het gebied van soortenbescherming en wateroverlast. Zo wordt de ondersteuning van de provincie aan een project van de Stichting Ark Natuurontwikkeling voor de Wilde kat beschreven (op blz. 19). Op het gebied van faunabeheer wordt melding gemaakt van de uitvoering van een nieuw faunabeheerplan. Daarnaast wordt het project ‘van Natuurparel tot parelsnoer’ beschreven: een project van de Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek (SNBA) gericht op het herstel van een amfibieën biotoop in het stroomgebied van de Aalsbeek in Belfeld. Tenslotte wordt in de VRN de Limburgse propositie “naar een robuust watersysteem in Limburg” beschreven, die is bedoeld om Limburg versneld klimaatrobuust te maken.

U kunt meer lezen over de achtste Voortgangsrapportage Natuur op de website van de Tweede Kamer.