Stand still voor nieuwe beregeningsputten

10 juni 2022

In de Omgevingsverordening van de Provincie Limburg staat de instructie aan het waterschap, in dit geval het bevoegd gezag, dat geen toestemming mag worden verleend voor onttrekkingen voor beregening als daardoor het aantal putten en de totale pompcapaciteit zou toenemen. Dit stand still betekent dus dat het aanleggen van een nieuwe beregeningsput of uitbreiden van de pompcapaciteit niet is toegestaan tenzij een bestaande put buiten gebruik wordt genomen of elders bestaande pompcapaciteit wordt verminderd.

Op 17 december 2021 is in Provinciale Staten het amendement aangenomen waarin staat dat het stand still voor onttrekkingen voor beregening buiten de bufferzones rond verdroogde natuurgebieden wordt opgeheven. Dit opheffen van het stand still is op dit moment nog niet mogelijk. Eerst zal onderzoek naar de aanpak van droogte moeten worden afgerond, waarin wordt gekeken naar mogelijkheden om te besparen op het waterverbruik en om het water, dat in natte periodes valt, vast te houden voor droge periodes. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk water beschikbaar blijft voor landbouw, industrie, natuur en de drinkwatervoorziening en leveren al deze sectoren een bijdrage aan de aanpak van de droogte.
Tor het moment van aanpassing van de Omgevingsverordening blijft het stand still voor onttrekkingen voor beregening daarom gelden.