Gedeputeerde Staten stellen omgevingswaarborgen Einstein Telescope voor

28 juli 2022

Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor om in het zoekgebied voor de Einstein Telescope en een zone van 10 kilometer daaromheen tijdelijk geen nieuwe initiatieven voor windturbines mogelijk te maken. Voor nieuwe initiatieven voor mijnbouw en ontgrondingen wordt een onderzoeksplicht voorgesteld. Het ontwerp voor de Omgevingsverordening, waarin deze wijzigingen zijn opgenomen, ligt nu ter inzage. Provinciale Staten nemen in december 2022 een besluit over de Omgevingsverordening.

Onderzoeken

De komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn vraagt om een rustige omgeving om goede metingen te kunnen verrichten. Uit eerder onderzoek blijkt dat windturbines seismische ruis kunnen veroorzaken in diepere bodemlagen. Juist in deze lagen zou de Einstein Telescope gerealiseerd moeten worden. Onderzoeken naar de minst verstorende combinatie van windturbines en de complexe geologie zullen op zijn minst tot 2024 duren. In 2025 wordt een beslissing over de vestigingslocatie van de Einstein Telescope verwacht. Nikhef vraagt daarom om garanties in het provinciale omgevingsbeleid binnen het zoekgebied voor Einstein Telescope en een zone van 10 km daaromheen, in elk geval tot over de locatie van de Einstein Telescope is beslist.

Garanties

In het voorstel is een moratorium opgenomen voor windturbines in het zoekgebied voor de Einstein Telescope en een zone van 10 kilometer daaromheen. Met de partners in de Regionale Energie Strategie (RES) Zuid-Limburg gaat de provincie in overleg hoe het RES-bod alsnog gerealiseerd kan worden. Daarnaast bevat het voorstel een bepaling gericht op het voorkomen van nieuwe mijnbouwactiviteiten en ontgrondingen, tenzij met onderzoek wordt aangetoond dat deze verenigbaar zijn met het belang van de Einstein Telescope. Met dit voorstel biedt de Provincie Limburg garanties tot in 2025 besloten wordt over de vestigingslocatie van de Einstein Telescope. Tegelijk is er ruimte voor verder onderzoek door Nikhef of andere initiatiefnemers.

Het college doet dit voorstel om de Europese concurrentiepositie van de Euregio Maas-Rijn voor de Einstein Telescope te waarborgen. In Sardinië, een andere kandidaat locatie voor de Einstein Telescope, is al besloten om voorlopig geen nieuwe windparken meer te realiseren.

Bekijk voor meer informatie de pagina 'Omgevingsverordening'.