Wijziging subsidieverlening Bio Treat Center (BTC)


Gedeputeerde Staten hebben in 2017 een subsidie verleend van maximaal € 985.782,00 aan Stichting Bio Treat Center voor de realisatie van een Bio Treat Center (BTC) op Brightlands Campus Greenport Venlo.

Het BTC is een innovatiefaciliteit voor ondernemers die technologieën en geïntegreerde systemen ontwerpen, gericht op het opwaarderen van (ruwe componenten van) biomassa naar halffabricaten en/of eindproducten. Dit kan beter en sneller door samen en met directe betrokkenheid van diverse kennisinstellingen de kennisintensieve projecten uit te voeren op een gezamenlijke locatie. Het BTC is het eerste ondernemersinitiatief binnen het thema “Voeding en alternatieve grondstoffen” op de campus en als zodanig een landmark voor de campusontwikkeling.

Bij de uitwerking van de business case is Bio Treat Center tot de conclusie gekomen dat de focus meer zou moeten liggen op business ontwikkeling met founders en andere bedrijven. Op basis van dit voortschrijdende inzicht is een aangepaste businesscase voorgelegd.
Op grond van deze bijgestelde businesscase bedragen de in aanmerking komende kosten in totaal € 4.794.880,00. De steun wordt verleend onder toepassing van (artikel 25, tweede lid, sub c, artikel 26 en artikel 27 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014). Op grond van een herziene staatssteuntoets bedraagt de maximaal toegestane staatssteun op grond van de AGVV € 2.683.908,00. De toegekende totale subsidie (inclusief toegekende OP-Zuid subsidie ad € 1.181.365,00) van € 2.651.365,00 past hierbinnen. Het overall steunpercentage bedraagt in dat geval 55,3% van de in aanmerking komende kosten.