Voorgenomen steun in het kader van de Nadere Subsidieregels Interreg V-A-programma Euregio Maas-Rijn 2020-2022


Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van de Nadere Subsidieregels Interreg V-A-programma Euregio Maas-Rijn 2020-2022 op grond van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De regeling stelt subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de doelstelling  van het Samenwerkingsprogramma Euregio Maas-Rijn zoals in het samenwerkingsprogramma beschreven en verwerkt: “Het ondersteunen van projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn tot een moderne kennisregio en een technologische topregio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept