Voorgenomen steun Paragraaf 1.4C Excellent produceren: Verbeteringen in de veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau) SILG


Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het vaststellen van een wijziging van Paragraaf 1.4C Excellent produceren: Verbeteringen in de veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau) Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. op grond van artikel 14, lid 13, onder e, van de Verordening EU Nr. 702/2014 (Vrijstellingsverordening Landbouw) waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L193/1, 25 juni 2014).

De gewijzigde paragraaf in de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2015 e.v. heeft als primair doel de bewustwording omtrent het meten, met relatief goedkope meetinstrumenten, van de uitstoot van, en blootstelling aan, ammoniak, fijnstof en geur bij veehouders te vergroten en ze te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan. Hierdoor krijgt de ondernemer inzicht in zijn bedrijfsvoering en kan hij de bedrijfsvoering optimaliseren.

De wijziging treedt vanaf 1 juni 2019 in werking.