Steunverlening voor World Biobased Center Zevenellen


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan World Biobased Center Zevenellen B.V. voor het project Bio TransitieCentrale Zevenellen te verlenen van maximaal € 49.000,00.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014).

Het doel van het project is een versnelling aanbrengen in het daadwerkelijk operationeel en het exploitabel krijgen van de Bio TransitieCentrale Zevenellen zodat de berekende milieuwinst en de stikstofreductie gerealiseerd wordt. Het project past in de ambitie van de door Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voorgelegde beleidskaders ’ voor Circulaire economie en voor de Limburgse Landbouw en Agrofoodsector, alsmede in het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’.

De in aanmerking komende kosten van het project bedragen € 140.000,00. De verleende subsidie bedraagt maximaal € 49.000,00. De totale subsidie voor het project bedraagt daarmee 35% van de totale in aanmerking komende kosten.