Steunverlening VDL Vastgoed (restauratie Kasteel Wolfrath)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 500.000,00 aan VDL Vastgoed voor het project restauratie Kasteel Wolfrath.

Het project is gericht op het voorkomen van verval van dit rijksmonument dat al jaren niet meer in gebruik is zodat de cultuurhistorische waarden van het totale landgoed behouden blijven. Het project betreft de noodzakelijke investering in de restauratie en herbestemming gericht op het creëren van een nieuwe functie zijnde een woon- en bedrijfsfunctie.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 500.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 1.588.842,53. Het steunpercentage bedraagt daarmee 31,5%.