Steunverlening voor Stichting Provinciaal Museum Limburg jaarplan en begroting 2023


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Provinciaal Museum Limburg, het Bonnefantenmuseum, voor het jaarplan en begroting 2023 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 6.541.651,00 voor het jaar 2023. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Stichting Provinciaal Museum Limburg is met meer dan 140.000 jaarlijkse bezoekers (pre-corona) het toonaangevende kunstmuseum van Limburg en de Euregio en het enige museum dat op internationaal niveau oude meesters én moderne en hedendaagse kunst verzamelt en presenteert. Ook geniet Stichting Provinciaal Museum Limburg (inter)nationale bekendheid als een signalerend museum op het gebied van hedendaagse kunst die (nog) niet in andere musea te zien is.

Stichting Provinciaal Museum Limburg draagt zorg voor een brede toegankelijkheid: van jong tot oud, voor mensen die vaak het museum bezoeken en voor mensen die om uiteenlopende redenen minder snel met cultuur in aanraking komen. Zij zijn een thuishaven en ontmoetingsplek voor een divers publiek. Stichting Provinciaal Museum Limburg werkt samen met andere culturele organisaties, zowel binnen als buiten de Provincie Limburg, met het onderwijs, andere maatschappelijke voorzieningen en het bedrijfsleven. Tot slot draagt Stichting Provinciaal Museum Limburg zorg voor een gezonde bedrijfsvoering, mede ondersteund door eigen inkomsten van andere overheden en subsidiënten, Rijks- en private fondsen, sponsoring en publieksinkomsten.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2023 van Stichting Provinciaal Museum Limburg bedragen € 9.281.796,00. De totale verleende subsidie voor 2023 bedraagt € 6.541.651,00 zijnde 70,48% van de in aanmerking komende kosten.