Steunverlening voor Stichting Hoge Fronten (matchingsmiddelen Ministerie OCW)


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. aan Stichting Hoge Fronten inzake de matchingsmiddelen van het Ministerie van OCW ten behoeve van de activiteiten voor de jaren 2021-2024 een subsidie te verlenen van maximaal € 333.330,00.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Stichting Hoge Fronten heeft een relevante publieksfunctie in Limburg en heeft zich stevig geworteld in de culturele infrastructuur. Stichting Hoge Fronten heeft een eigen signatuur en aanpak en is daarmee een (potentieel) interessante aanvulling op het landelijke palet. Met een aanvullende bijdrage wordt de verdere ontwikkeling van de instelling aangemoedigd, hetgeen Stichting Hoge Fronten ook in staat moet stellen om over vier jaar succesvol mee te dingen naar ondersteuning door het Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Ministerie van OCW zijn matchingsmiddelen middels een specifieke uitkering Impuls versterking regionale culturele infrastructuur beschikbaar gesteld voor de activiteiten van de Stichting Hoge Fronten ten behoeve van de activiteiten voor de jaren 2021-2024.

De in aanmerking komende kosten voor de activiteiten over 2021-2024 van de Stichting Hoge Fronten bedragen € 1.500.000,00. De totale verleende subsidie bedraagt € 333.330,00 zijnde 22,2% van de in aanmerking komende kosten.