Steunverlening voor Stichting Van Eyck jaarplan 2024


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub c, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. aan Stichting Van Eyck voor het jaarplan 2024 een subsidie te verlenen van in totaal maximaal € 205.252,00 voor het jaar 2024. De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

Wij zijn van mening dat de in het werkplan benoemde activiteiten aansluiten bij de bepalingen ten aanzien van de provinciale culturele basisinfrastructuur zoals bepaald in het Beleidskader 2024-2027 'Cultuur en erfgoed voor iedereen'. Hierbij hebben wij het belang onderschreven van:

  • het bereiken van nieuw publiek met bijzondere aandacht voor groepen die minder (snel) met
    cultuur in aanraking komen;
  • cultuureducatie en/of talentontwikkeling;
  • samenwerking met andere culturele instellingen en creatieve partners;
  • samenwerking met andere sectoren;
  • bijzondere artistieke relevantie.

De in aanmerking komende kosten van de exploitatie van 2024 van Stichting Van Eyck bedragen € 3.116.378,00. De totale verleende subsidie voor 2024 bedraagt € 205.252,00 zijnde 6,59% van de in aanmerking komende kosten.