Steunverlening RPS Agro B.V. (Project Augias)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 24.659,00 aan RPS Agro B.V. voor het project Augias.

Het project betreft de ontwikkeling en bouw van een Rotational Particle Separator (RPS) luchtwassysteem voor de veehouderij. Dit project betreft fase 1: een haalbaarheidsstudie in de vorm van industrieel onderzoek naar de inzet van RPS-systemen in de veehouderij. Het gaat om het ontwikkelen, testen, doormeten, demonstreren van een RPS-proefinstallatie op locatie. De bouw van de RPS-installatie vindt plaats in samenwerking met de onderneming Inno-Plus.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 25, tweede lid, onder b (steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten; industrieel onderzoek ) van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 124.659,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 516.859,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 24,12%.