Steunverlening Opera Compact (project Programmering Opera Compact 2019-2020)


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 148.000,00 aan Opera Compact het project Programmering Opera Compact 2019-2020.

Opera Compact wil een breed publiek enthousiasmeren voor opera en richt zich met zijn producties (ook) op de kleinere zalen (ook in Noord en Midden Limburg). Door het brengen van zowel bekende als nieuwe stukken en deze te ontdoen van de 'onmenselijke' vorm die opera vaak heeft, wilt Opera Compact een breed en nieuw publiek bereiken en binden. Opera Compact vindt dat opera benaderbaar moet zijn en in nauw contact moet staan met haar publiek en dat actuele, maatschappelijke thema's in de werken terugkomen. Het project Programmering Opera Compact 2019-2020 omvat de geplande opera producties en uitvoeringen voor de jaren 2019 en 2020.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/1, 26 juni 2014) en bedraagt maximaal € 148.000,00. De in aanmerking komende kosten bedragen € 422.970,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 35%.